Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO - projekt zarządzenia zaakceptowany

16 marca 2020, 14:31

Podczas piątkowego kolegium konsultacyjnego prezydent Paweł Silbert zaakceptował propozycję projektu zarządzenia w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok, harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

W ubiegłym roku Rada Miejska określiła w drodze uchwały zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna, tj.: ogólne wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności: wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, a także zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości.

Ponieważ wysokość budżetu obywatelskiego musi wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, Rada Miejska w podjętej uchwale wskazała, że nominalną kwotę budżetu obywatelskiego na dany rok będzie określał Prezydent w drodze zarządzenia.

Biorąc pod uwagę wskaźnik procentowy, o którym mowa wyżej, według danych uzyskanych z Biura Skarbnika Miasta w projekcie uwzględniono kwotę rzędu 2,8 mln zł. W ramach tej kwoty zaproponowano następujące przedziały kwotowe:

do 200 000 zł

od 200 000,01 zł do 2 600 000 zł,

w których będzie można wnioskować o realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, przy czym maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 000 zł

Najpóźniej-początkiem kwietnia br. po potwierdzeniu ostatecznej kwoty budżetu, akt zostanie przedłożony do podpisu Prezydentowi Miasta i wprowadzony w życie.

Główne założenia budżetu pozostają bez zmian. Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych-pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku będzie można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz. W celu weryfikacji formalnej zgłoszonych propozycji Prezydent powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu - 4 osoby wskazane przez Prezydenta, reprezentanci społeczni - 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole (bez głosów wnioskodawców i partnerów projektu). Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Wniosek musi poprzeć minimum 30 mieszkańców. Głosowanie nadal będzie odbywać się tradycyjnie i elektronicznie.

Zgodnie z harmonogramem już w kwietniu możliwa będzie realizacja kolejnych etapów 8. edycji JBO. I tak-już 16 i 23 kwietnia odbędą się spotkania informacyjne. Jeżeli ze względu na zaistniałą sytuację nie będzie możliwe bezpośrednie spotkanie się z Państwem, na wszystkie pytania dotyczące założeń odpowiemy telefonicznie i mailowo.

Po przeprowadzeniu konsultacji, w maju mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje zadań do realizacji w ramach JBO. Następnie, po okresie weryfikacji złożonych wniosków, na przełomie lipca i sierpnia zorganizowane zostanie głosowanie. Zadania wybrane w tegorocznym głosowaniu będą realizowane w 2021 r.