Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2021: Rekomendowany model

4 marca 2020, 09:30

Rekomendowany model JBO 2021

Rekomendowany model JBO 2021

Za nami spotkanie podsumowujące pracę nad nowym modelem budżetu obywatelskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie procedury do 8. już edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

"Rekomendowany model budżetu na 2021 rok" zostanie przedłożony na marcowe Kolegium Konsultacyjne Prezydenta Miasta, a do 17 marca opublikowana zostanie ostateczna wersja Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić min. 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Możemy mówić więc o kwocie rzędu 2,8 mln zł.

Rekomendowany model budżetu obywatelskiego przewiduje wybór zadań w dwóch przedziałach kwotowych: do 200 tys. zł i do 2,6 tys. zł, przy czym maksymalna wartość projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 2,6 mln zł, natomiast zadania nieinwestycyjnego kwoty 200 tys. zł. Wprowadzenie takie podziału gwarantuje nam realizację minimum 2 zadań, tj. po 1 zadaniu w każdym przedziale.

Główne założenia budżetu pozostaną bez zmian. Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych - pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku będzie można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz.

W celu weryfikacji formalnej zgłoszonych propozycji Prezydent powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu - 4 osoby wskazane przez Prezydenta, reprezentanci społeczni - 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole (bez głosów wnioskodawców i partnerów projektu). Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Wniosek musi poprzeć minimum 30 mieszkańców. Głosowanie nadal będzie odbywać się tradycyjnie i elektronicznie.

To najistotniejsze zapisy dotyczące zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych kolejnej edycji. Do 17 marca br. zostanie opublikowana ostateczna wersja Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

Załączniki:

Obrazek