Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

5 grudnia 2019, 08:06

W czwartek, 19 grudnia, o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 19 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna".
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Jaworzna.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna, położonego przy ulicy gen. Feliksa Kamińskiego 10/20 w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, samodzielnego lokalu niemieszkalnego, położonego przy ul. Przemysłowej 1c/5 w Jaworznie.
 16. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna na temat realizacji zapisów umowy dot. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Jaworzna.
 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 18. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miasta, Tadeusz Kaczmarek w odpowiedzi na wniosek z 29 listopada 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego) w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej poinformował wnioskodawców, że proponowany przez nich punkt dot. informacji Prezydenta Miasta Jaworzna na temat realizacji zapisów umowy dot. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Jaworzna został ujęty w porządku obrad sesji Rady Miejskiej zwołanej na 19 grudnia 2019 r., zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Wobec powyższego zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest bezprzedmiotowe.