Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wolontariusz Roku 2019

7 sierpnia 2019, 11:06

Wolontariusz Roku 2019

Wolontariusz Roku 2019

"Wolontariusz Roku 2019" to honorowy tytuł, który po raz czwarty przyznany będzie szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom z terenu Jaworzna. Swoich kandydatów zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, instytucje miejskie i szkoły. Głównym celem konkursu jest promocja działalności wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców naszego miasta.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta - z inicjatywy i przy współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Konkurs adresowany jest do Organizacji Pozarządowych oraz szkół publicznych. Kandydaci mogą być zgłaszani w trzech obszarach:

  • obszar I  - profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych, oraz osób bezrobotnych i bezdomnych,
  • obszar II  - edukacja, kultura i sport w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin, macierzyństwa i rodzicielstwa,
  • obszar III - ekologia i turystyka w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt.


Każdy z obszarów obejmuje dwie kategorie, z których pierwsza dotyczy dzieci i młodzież do 25 roku życia (kontynuującą naukę w szkole lub szkole wyższej), którzy są wolontariuszami minimum przez rok szkolny 2018/2019. Zgłoszenie może dotyczyć również absolwenta danej szkoły - jeśli spełnia on warunek o pracy wolontariackiej w roku szkolnym 2018/2019. Druga kategoria to dorośli, których staż pracy wolontariackiej wynosi minimum 2 lata. Przy analizie wniosków pod uwagę brane będą m.in. takie czynniki jak: zaangażowanie w pracę wolontariacką, innowacyjność działań, okres i systematyczność działań wolontariackich, umiejętność angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wolontariusz Roku 2019" do 31 października 2019 r. (decyduje data wpływu).Dla każdego z kandydatów należy wypełnić osobny wniosek.

Zwycięzców wyłonią trzy zespoły konkursowe. Z każdego obszaru wyłoniony zostanie jeden zwycięzca, który otrzyma tytuł "Wolontariusz Roku 2019" oraz okolicznościową statuetkę. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia w postaci dyplomów.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia 2019 r. podczas uroczystej Gali  przygotowanej przez organizatora konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres mailowy: grdpp@jaworzno.um.pl