Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowe stawki opłat za śmieci od sierpnia

5 lipca 2019, 11:43

Nowe stawki opłat za śmieci od sierpnia

Nowe stawki opłat za śmieci od sierpnia

Podjęta 18 czerwca br. przez Radę Miejską uchwała podnosząca stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie obowiązywać od 1 sierpnia, a nie jak wcześniej zakładano 1 lipca. Dodatkowy czas jest potrzebny by zapisy uchwały, po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego weszły w życie.  Stanie się to 11 lipca, wówczas uchwała będzie obowiązująca. Pierwszą opłatę, po zmianie stawki będzie trzeba zatem uiścić do 22 września 2019 r.

Zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobowiązana do powiadomienia wszystkich płatników o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tak też się stanie. Zarówno mieszkańcy jak i podmioty działające na terenie miasta (w tym zarządcy, administratorzy i spółdzielnie) otrzymają zawiadomienie, które jest podstawą do aktualizacji uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości podanej w zawiadomieniu.

Należy pamiętać, że po zmianie stawki mieszkaniec nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, a tylko uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu na rachunek bankowy. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty, tj. przed otrzymaniem zawiadomienia opłaty mieszkaniec zobowiązany jest do uregulowania tylkko różnicy kwoty wynikającej ze zmiany stawki.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny wynosi 22,00 zł od osoby za miesiąc; za odpady, które nie są segregowane stawka wynosi 43,00 zł.

* * *

Więcej o podwyższonej stawce za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pialiśmy  - http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5328/zmiana_stawek_za_gospodarowanie_odpadami.html.