Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

System nieodpłatnej pomocy prawnej

7 stycznia 2019, 13:01

System nieodpłatnej pomocy prawnej

System nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2019 r, mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, a od 2020 r. również z nieodpłatnej mediacji.

System oparty jest na zupełnie nowym założeniu. Z nieodpłatnej pomocy może korzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Ta zmiana spowoduje, że system pomocy prawnej i obywatelskiej będzie działał  znacznie efektywniej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

  • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
  • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
  • uzyskaniu wsparcia zw. z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na:

  • udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu,
  • poinformowaniu go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach.
  • Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu,  w tym w realizacji przygotowane go wspólnie planu.

Usługi świadczone będą w wyznaczonych punktach na terenie Jaworzna:

  • ŚRÓDMIEŚCIE - ul. Urzędnicza 11 (pomoc prawna),
  • PODŁĘŻE - ul. Ławczana 12 (pomoc prawna),
  • OSIEDLE STAŁE - ul. Armii Krajowej 5 (poradnictwo obywatelskie),
  • SZCZAKOWA - ul. Koszarowa 20 (pomoc prawna).

Od stycznia 2019 r. uruchomiona została linia telefoniczna służąca do umówienia terminu wizyty w punkcie - tel. 510-970-680.

 Na terenie Jaworzna funkcjonują również jednostki świadczące bezpłatne poradnictwo specjalistyczne. Lista jednostek dostępna jest na stronie BIP w zakładce "Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie". http://bip.jaworzno.pl/a,34079,lista-jednotek-nieodplatnego-poradnictwa-specjalistycznego.html

Obrazek
Obrazek
Obrazek