Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Uchwała dot. JBO przyjęta

29 marca 2019, 12:02

Uchwała dot. JBO przyjęta

Uchwała dot. JBO przyjęta

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dzięki podjęciu uchwały w kwietniu możliwa będzie realizacja kolejnych etapów JBO. I tak - już 16 i 24 kwietnia odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których omawiane będą szczegółowo przyjęte w uchwale założenia dotyczące budżetu obywatelskiego. Po przeprowadzeniu konsultacji, w maju mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje zadań do realizacji w ramach JBO. Następnie, po okresie weryfikacji złożonych wniosków, na przełomie lipca i sierpnia zorganizowane zostanie głosowanie. Zadania wybrane w tegorocznym głosowaniu będą zrealizowane w 2020 r.

Siódma edycja JBO zwiastuje duże zmiany. Tym razem będą to projekty ogólnomiejskie, tj. adresowane i zaspakajające potrzeby ogółu mieszkańców. Projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, przy czym jedna osoba może zgłosić tylko 1 zadanie.

Ponieważ kwota 2,8 mln zł przeznaczona na realizację projektów podzielona została na dwie pule, ważnym jest, w której kategorii zadanie zostanie zgłoszone.

Jeśli będzie to realizacja nowego zadania inwestycyjnego to musi się mieścić w kwocie 2,2 mln zł. Z kolei zadanie nieinwestycyjne nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Natomiast jeżeli projekt dotyczy modernizacji lub rozbudowy istniejącego już obiektu JBO - wtedy jego maksymalna wartość nie może przekroczyć kwoty 60 tys. zł.

Już 16 kwietnia br. (wtorek) zapraszamy mieszkańców Jaworzna na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się o godzinie 17:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Najważniejsze wydarzenia JBO 2020

AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA:

  • 16 kwietnia 2019 r. - I spotkanie z mieszkańcami (wtorek) godz. 17:00, sala obrad UM Jaworzno,
  • 23 kwietnia 2019 r. - Termin składania zgłoszeń do prac w zespole ds. budżetu obywatelskiego,
  • 24 kwietnia 2019 r. - II spotkanie z mieszkańcami (środa) godz. 17:00, sala obrad UM Jaworzno.

MARATON PISANIA WNIOSKÓW:

  • 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) - I termin, godz. 9:00 - 16:00, sala obrad UM Jaworzno,
  • 15 maja 2019 r. (środa) - II termin, godz. 9:00 - 16:00, sala obrad UM Jaworzno.

NABÓR PROPOZYCJI ZADAŃ:

  • 6-27 maja 2019 r. - składanie wniosków.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW:

  • czerwiec - lipiec 2019 r.

GŁOSOWANIE:

  • od 29 lipca do 19 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

  • wrzesień 2019 r.

Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl