Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Vulcan kompetencji w śląskich samorządach

11 marca 2019, 11:17

Vulcan kompetencji w śląskich samorządach

Vulcan kompetencji w śląskich samorządach

Gmina Miasta Jaworzna zakończyła udział w projekcie "Vulcan kompetencji w śląskich samorządach" realizowanym przez firmę VULCAN Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu było podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą, opracowanie planu podniesienia jakości usług edukacyjnych i objęcie procesem wspomagania wszystkich miejskich jednostek oświatowych w zakresie rozwiązań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Zgodnie z założeniami projektu został opracowany plan wspomagania szkół w Mieście Jaworzno w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów wprowadzony Zarządzeniem Nr ED.0050.342.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 15 listopada 2018 r.