Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Powszechna akcja deratyzacji

7 marca 2019, 09:51

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Od 15 do 30 marca na terenie Jaworzna prowadzana będzie kolejna, powszechna akcja odszczurzania. Polega ona na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom, w szczególności na terenach: zabudowy wielorodzinnej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, zakładów produkcji żywności oraz miejscach zorganizowanego deponowania odpadów komunalnych. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach oraz zarządcach nieruchomości i obiektów.

Pierwszym etapem akcji jest oczyszczenie podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów i magazynów we wszystkich obiektach i zakładach, celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia. "Sprzątanie" powinno być przeprowadzone w dniach od 8 do 14 marca. Z kolei sama akcja deratyzacji połączona z wyłożeniem trutki prowadzona będzie w terminie od 15 do 30 marca.

Dokładny harmonogram oraz zasady prowadzenia deratyzacji:

  1. Oczyszczenie w dniach od 8 do 14 marca br. podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów, magazynów we wszystkich obiektach i zakładach celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia.
  2. Zaopatrzenie się do dnia 15 marca br. w odpowiednią ilość trutki przeciw gryzoniom, posiadającej stosowne atesty, w sklepach chemicznych lub u dystrybutorów. Można również zawrzeć umowę o wykonanie odszczurzania z zakładem deratyzacyjnym.
  3. W dniach od 15 do 19 marca br. należy wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na  śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a  także na zapleczach sklepów, stołówek, barów, restauracji itp. w ilości zgodnej z podaną na etykiecie środka użytego do deratyzacji.
  4. W dniach od 19 do 26 marca br. należy wyłożoną trutkę pozostawić i w miarę potrzeby uzupełniać do końca trwania akcji. Padłe gryzonie należy usuwać z nieruchomości na bieżąco.
  5. Do dnia 30 marca br. należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić administrowane nieruchomości.
  6. Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
  7. W czasie trwania akcji należy zadbać, aby zwierzęta i ptactwo domowe nie miały dostępu do wyłożonych preparatów.
  8. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie o przeprowadzanej deratyzacji "UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!".

Nadzór nad prawidłowością przebiegu akcji deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. Przypominamy, że za nieprzestrzeganie ww. postanowień grozi kara grzywny w wysokości do 1.500 zł.