Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowy program wypełni miejsce po CIS

27 lutego 2019, 09:14

Budynek Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie - fot. www.cis.jawnet.pl

Budynek Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie - fot. www.cis.jawnet.pl

Już wkrótce rolę Centrum Integracji Społecznej w Niedzieliskach wypełni zupełnie nowy, miejski program o nazwie "Lepsze jutro - specjalny program reintegracji społecznej i zawodowej". Będzie on realizowany wspólnie i w koordynacji przez Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Lecznictwa Otwartego oraz Urząd Miejski. Jego zaletą będzie to, iż w sposób kompleksowy traktował będzie problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Groźba wykluczeniem społecznym nie jest zwykle związana tylko z jednym czynnikiem, np. utratą pracy. W większości przypadków nakłada się kilka niesprzyjających okoliczności, które prowadzą do wykluczenia. Zupełny brak lub niskie dochody, nieoczekiwana choroba, występowanie przemocy lub problemu alkoholowego w rodzinie, niskie kwalifikacje i związane z tym problemy na rynku pracy - zauważa zastępca prezydenta Monika Bryl. - Aby zapobiegać tym zjawiskom i doprowadzać do skutecznej reintegracji społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem, potrzebujemy ścisłej współpracy wszystkich miejskich instytucji zajmujących się sferą społeczną.

Stąd propozycja nowego programu "Lepsze jutro - specjalnego programu reintegracji społecznej i zawodowej". Będzie on realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy (w zakresie aktywizacji zawodowej i szkoleń), MOPS (w zakresie bezpośredniej pomocy społecznej), Zespół Lecznictwa Otwartego (w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a w tym alkoholowej) i przy koordynacji merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego. Program będzie skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, których problemy będą teraz ujmowane kompleksowo na wielu poziomach.

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez ostatnie lata w Jaworznie spadała. Widać to doskonale na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Niedzieliskach. Instytucja rozpoczynała swą działalność w roku 2007, kiedy stopa bezrobocia w Jaworznie sięgała około 15 proc. Wówczas CIS stanowił istotne wsparcie dla osób pozbawionych pracy, w tym także długotrwale bezrobotnych.

Obecnie stopa bezrobocia w naszym mieście wynosi ok. 4 proc. W styczniu br. 28 osób korzystało z oferty Centrum Integracji Społecznej. Po minimum półrocznym uczestnictwie w programie CIS-u powinny trafić na rynek pracy. W całym roku 2018 w zajęciach w CIS brały udział łącznie 54 osoby, z czego 18 ukończyło cały kurs i 2 podjęły pracę.

- To pokazuje wyraźnie, że największym powodem wykluczenia niekoniecznie jest sytuacja na rynku pracy i brak perspektyw na zatrudnienie. Dlatego bardzo ważnym jest doświadczenie, jak i praktyka, którą dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi. Istotnym jest indywidualne podejście do podopiecznych, reagowanie na każdą trudność i problem w sposób spersonalizowany - zwraca uwagę Łukasz Curyło, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. - Potrzebujemy zaangażowania współdziałających instytucji i koordynacji ich działań. Stworzenia oferty sprofilowanej dla konkretnych osób i ich uwarunkowań. Nowy program to zapewni.

Kompleksowy program "Lepsze jutro - specjalny program reintegracji społecznej i zawodowej" realizowany przez kilka instytucji zastąpi dotychczasową ofertę Centrum Integracji Społecznej. Program zawiera szereg działań w zakresie wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego, doradztwa zawodowego wykorzystując przy tym najnowsze metody i techniki oraz zbiory informacji zawodowej z równoległą reintegracją zawodową w postaci działań aktywizujących powrót na rynek pracy. Program będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników z uwzględnieniem deficytów, ale także możliwości i oczekiwań zawodowych.

Mając świadomość, że CIS jest pracodawcą dla 7 osób, Gmina dołoży wszelkich możliwych starań, aby wesprzeć pracowników w poszukiwaniu nowego miejsca pracy.