Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

21 stycznia 2019, 14:46

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 31 stycznia br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 39 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2018 r.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych  Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2019 rok.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2019 rok.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pod nazwą "Pomoc Miasta w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2019-2025.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności".
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2019 r.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie.
 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie.
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie.
 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie.
 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.
 30. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie.
 31. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. generała Józefa Bema w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. generała Józefa Bema w Jaworznie.
 32. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie.
 33. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie.
 34. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie.
 35. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie.
 36. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie.
 37. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 38. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 39. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.