Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Budżet zrównoważonego rozwoju

19 grudnia 2018, 14:40

Budżet zrównoważonego rozwoju

Budżet zrównoważonego rozwoju

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni pochylili się nad uchwałą budżetową na rok 2019, która została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Warto podkreślić, iż w przyszłorocznym budżecie Jaworzna zaplanowano wydanie 81,6 mln zł na kontynuowanie programu inwestycyjnego miasta. Wydatki związane z polityką rodzinną wyniosą 77,4 mln zł, pomoc społeczna to zaś 26,5 mln zł. Największą część budżetu stanowić będą w Jaworznie (jak dotychczas) wydatki na oświatę i wychowanie - 150,2 mln zł. Budżet miasta na rok 2019 będzie nadwyżkowy - z dochodami przewyższającymi wydatki. Miasto z nadwyżki spłaci część kredytu z lat poprzednich.

Dochody Jaworzna w roku 2019 przewidziano na kwotę 542,2 mln zł. To o 56 mln zł więcej niż plan na rok mijający. Na ten spory, bo ponad 11-procentowy wzrost, złożą się w głównej mierze większe wpływy miasta z udziału w podatku dochodowym (PIT) oraz wpływy z dotacji celowych (np. dofinansowań unijnych).

- Przyjęcie dzisiejszego budżetu to potwierdzenie zaplanowanej - na wiele lat z góry - polityki dobrego rozwoju Jaworzna. Będziemy m.in. kontynuować unowocześnianie komunikacji miejskiej, rozbudowywanie bezpiecznej infrastruktury drogowej i realizowanie modernizacji placówek oświatowych. Chcemy także - zgodnie z wieloletnią praktyką - zapewnić miastu jak najlepsze wykorzystanie dofinansowań pochodzących ze źródeł zewnętrznych - mówi prezydent Paweł Silbert. - RIO kolejny raz potwierdziła, że nasze wskaźniki, założone plany i prognozy są realne i zgodne z właściwymi zasadami zarządzania miastem. Wiemy, że będzie to czas kolejnych wyzwań, ale budujemy nowoczesne Jaworzno konsekwentnie i zgodnie z akceptacją społeczną, co potwierdziły ostatnie badania opinii publicznej.

Miasto planuje wydać także więcej niż w pierwotnym planie na rok 2018. Wydatki budżetowe w roku 2019 mają wynieść 524,7 mln zł. To oznacza, iż przewidziano nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 17,5 mln zł, która posłuży do spłacenia części kredytów z lat poprzednich.

To już charakterystyczna dla Jaworzna polityka finansowa. Miasto nie zadłuża się w nadmiernym stopniu, by realizować wszystkie wymarzone inwestycje w jednym czasie. Raczej racjonalnie poszukuje możliwości zdobycia dofinansowań zewnętrznych, kiedy jest na to szansa. Kredyt wykorzystuje z umiarem i regularnie go spłaca.

Mimo, iż w bieżącym roku samorząd nie przewiduje zaciągania nowych zobowiązań, inwestycje nie ustają. Na rozwój infrastruktury miejskiej przeznaczonych zostanie aż 81,6 mln zł. Te środki umożliwią kontynuację rozpoczętych już przedsięwzięć, jak choćby rewitalizacji Sosiny czy budowy siedziby Przedszkola Miejskiego nr 24, a także wieloletniego programu termomodernizacji szkół (w roku 2019 będzie to SP 11 w Pieczyskach i SP nr 5 na Osiedlu Stałym).

Rozpoczną się również planowane nowe inwestycje, m.in. zakup kolejnej partii autobusów elektrycznych dla PKM Jaworzno. Gmina przystąpi w przyszłym roku także do wykonania dokumentacji projektowej estakady w Byczynie (w ciągu DK79).

Aż 1,7 mln zł zarezerwowano jako wkład własny gminy do programu "Zielone Jaworzno", czyli zapewnienia mieszkańcom montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych (paneli fotowoltaicznych czy solarów). To bezprecedensowy projekt zmniejszania emisji poprzez zastosowanie już nowoczesnych technologii, nie opartych na spalaniu. Warunkiem jego wdrożenia jest uzyskanie dofinansowania unijnego, a wciąż czekamy na rozstrzygnięcie procedur konkursowych.

Najwyższą pozycją w jaworznickim budżecie wydatków pozostaje niezmiennie oświata i wychowanie - 150,2 mln zł. Bardzo wysokie środki przeznaczone będą na politykę rodzinną, to aż 77,4 mln zł. Zadania związane z pomocą społeczną zrealizowane zostaną na kwotę 26,5 mln zł. Budżet na sport i kulturę łącznie opiewa na blisko 40 mln zł.

Oczywiście plan budżetowy może zmienić się w ciągu roku i z reguły tak się dzieje. W mijającym - 2018 roku - dochody wzrosły w stosunku do planu o blisko 9 procent. W związku z tym podniesiono również limit wydatków.

Budżet Jaworzna na rok 2019 jest racjonalnie skalkulowanym planem, który zapewni miastu dalszy zrównoważony rozwój.