Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

11 grudnia 2018, 12:52

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

W środę, 19 grudnia br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 21 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie usunięcia pomnika poświęconego Władysławowi Palce, żołnierzowi AL V obwodu im. J. Dąbrowskiego poległemu w 1943 roku oraz Piotrowi Palce i Józefowi Koziarzowi poległym w 1944 roku.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie usunięcia pomnika ku czci Janka Martyniaka, żołnierza GL.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie montażu nowej tablicy memoratywnej na pomniku posadowionym w Jaworznie w dzielnicy Byczyna, na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Gwardzistów.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie na lata 2019-2021.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2019-2021.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na  realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla  Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2017 rok.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z  dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podjęcia międzynarodowej współpracy partnerskiej z Miastem Hereford w Wielkiej Brytanii.
 19. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 20. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.