Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Sesja Rady Miejskiej

25 lutego 2013, 09:06

Już w najbliższy wtorek, 26 lutego o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 13 punktów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta za rok 2012 r. dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2013-2015.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, niepublicznym placówkom oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, a także przedszkolom, placówkom i szkołom publicznym prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Zakola Białej Przemszy.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych będących własnością Gminy Miasta Jaworzna.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 11. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Wnioski mieszkańców.

Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl