Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Budowa nowej hali w Garbarni przyczyną uciążliwości zapachowych

31 lipca 2018, 16:07

fot. Jaworzno.pl

fot. Jaworzno.pl

W połowie lipca br. Urząd Miejski w Jaworznie otrzymał zgłoszenie od mieszkańców Szczakowej o ponownym degradowaniu jakości powietrza przez Garbarnię, zakład w Jaworznie. I - choć obowiązek interwencji należy tu przede wszystkim do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - w szukanie rozwiązania tego problemu ponownie włączyli się pracownicy Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że prace ziemne związane z budową nowej hali do rozładunku i magazynowania surowych skór mogą stanowić aktualną przyczynę uciążliwości zapachowych. W związku z czym zobowiązano zakład do podjęcia działań w celu neutralizacji tych odorów. Jednocześnie rozpoczęto monitoring emisji odorów z zakładu.

Kolejne kontrole potwierdziły, iż podczas prac ziemnych wykopywana jest ziemia o nieprzyjemnym zapachu, co powoduje występowanie uciążliwości zapachowych w ul. Pochyłej i Moździerzowców. Wybierana zanieczyszczona ziemia wywożona jest na składowisko odpadów.

20 lipca 2018 r. w zakładzie kontrolę przeprowadzili także inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ), pobierając do badania trzy próby zanieczyszczonej gleby. Uzgodniono, że UM w Jaworznie otrzyma informację o wynikach badań pobranych prób ziemi niezwłocznie po ich wykonaniu. Równolegle na terenie Szczakowej pracownicy UM w Jaworznie przeprowadzili kontrolę emisji odorów. Nieprzyjemny zapach stwierdzono w ul. Moździerzowców na odcinku od ul. Pochyłej do ul. Garbarskiej. W trakcie kontroli potwierdzono, że obecne źródło odorów nie jest związane z produkcją i stałym funkcjonowaniem zakładu, lecz powstało podczas prowadzonych na terenie zakładu prac ziemnych, w trakcie których odkryto pozostałości po działalności poprzednich zarządców garbarni. Te informacje - w ramach stałej współpracy - zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

To nie pierwsza sytuacja, w której Garbarnia daje się we znaki mieszkańcom.
Prezydent Miasta Jaworzna, decyzją z 24 marca 2017 r. (znak: OŚ-ŚR.603.17.2016), zobowiązał Garbarnię Szczakowa S.A., z siedzibą przy ul. Szklarskiej 5 w Jaworznie, do wykonania działań ograniczających oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości odorowych z terenu Zakładu, polegających na:
1. wyeliminowaniu odorów z magazynu odpadów poflotacyjnych poprzez wykonanie remontu magazynu, w tym:

  • uszczelnienie ścian magazynu, aby wyeliminować przenikanie odorów na zewnątrz - w terminie do 31 maja 2017 r.,
  • zainstalowanie odciągu odorów i skierowania ich na istniejący biofiltr - w terminie do 31 maja 2017 r.,
  • wymianę podłogi na szczelną posadzkę żywiczną, zapobiegającą wnikaniu odcieków w podłoże oraz ułatwiającą odpływ odcieków do kanału kierującego je na oczyszczalnię ścieków – w terminie do 31 sierpnia 2017 r.,
  • wyremontowanie drenażu oraz kratki odpływu odcieków wypływających z magazynowania odpadów poflotacyjnych - w terminie do 31 sierpnia 2017 r.,
  • stałe neutralizowanie odorów powstających w wyniku magazynowania odpadów poflotacyjnych poprzez iniekcję biopreparatu do osadu oraz dodatkowo zamgławianie osadu biopreparatem podczas załadunku do kontenera,

2. wyeliminowania odorów ze zbiornika uśredniającego poprzez:

  • dokonanie zmian w instalacji natleniania ścieków w celu zwiększenia dawkowania tlenu i tym samym poprawy pracy zbiornika - w terminie do 15 kwietnia 2017 r.,
  • budowę i wdrożenie nowego systemu rozdzielania ścieków z poszczególnych procesów produkcji skór poprzez wykorzystanie komór separująco-mieszających w celu uzyskania dobrze uśrednionego ścieku oraz natleniania wydzielonych ścieków zawierających największą liczbę związków chemicznych (będących źródłem odorów) w celu skutecznej redukcji tych odorów - w terminie do końca 2017 r.,
  • prowadzenie stałego monitoringu w zakresie emisji odorów na terenie zakładu w okresie do 31 marca 2018 r.

O ile powyższe działania zostały przez zakład zrealizowane, należy stwierdzić, iż rozpoczęcie prac ziemnych związanych z budowa nowej hali na nowo wzmogło uciążliwości zapachowe.

***
Od kilku lat zapowiadane są rozwiązania legislacyjne w zakresie odorów - dziś w fazie projektu ustawy.
W pierwszej połowie sierpnia 2018 r. Prezydent Paweł Silbert skieruje pismo do Pana Posła Dariusza Starzyckiego z prośbą o wystąpienie w Sejmie RP, które dotyczyłoby przyspieszenia prac nad ustawą o odorach. Taka ustawa zapewniłaby skuteczne interweniowanie w przypadku jakiegokolwiek działania produkcyjnego, które jest - pod względem emitowanych zapachów - uciążliwe dla mieszkańców.