Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Prezydent Jaworzna otrzymał absolutorium

21 czerwca 2018, 10:47

Radni Rady Miejskiej przyjęli na dzisiejszej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium.

Radni Rady Miejskiej przyjęli na dzisiejszej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium.

Radni Rady Miejskiej przyjęli na dzisiejszej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium.

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową miasta i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Podczas sesji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Domagalski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Prezydent Miasta prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Budżet miasta Jaworzna na 2017 r. wynosił odpowiednio po stronie dochodów – plan: 484,3 mln zł, wykonanie:  489,9 mln zł, a po stronie wydatków - plan: 498,7 mln zł, wykonanie: 478,5 mln zł. Zaplanowane dochody wykonano w 101,15 proc. założeń rocznych. Wykonanie założeń rocznych pozwoliło miastu terminowo realizować przyjęte zadania.

Zaplanowane wydatki wykonano w 95,95 proc. założeń rocznych. Zadłużenie miasta jest na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych.

 

ObrazekObrazekObrazekObrazek