Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jaworznianie bez dodatkowych opłat za podłączenie

28 marca 2018, 13:39

Jaworznianie bez dodatkowych opłat za podłączenie

Jaworznianie bez dodatkowych opłat za podłączenie

Wobec krążących informacji i opinii w sprawie pobierania przez gminy dodatkowych należności za przyłączenie mieszkańców do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Prokuratura Krajowa jednoznacznie stwierdza nieważność wszelkich uchwał wprowadzających obowiązek ponoszenia tego typu opłaty. Tym samym Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. jeszcze raz informują, iż w naszym mieście ww. opłaty nigdy nie były pobierane.

Zgodnie z prawem (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. art. 15 ust. 2), mieszkańcy ponosili i ponoszą tylko koszty związane z budową przyłączy (materiał, robocizna, odtworzenia itp.). W przypadku budowy przyłączy kanalizacyjnych mieszkańcy mogli oraz wciąż mogą starać się o dotację z gminy. Jest to jednorazowa dotacja w wysokości 50 proc., jednak nie więcej niż 2 tys. zł.