Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

16 marca 2018, 08:18

Najbliższa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wtorek, 27 marca 2018 r.

Najbliższa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wtorek, 27 marca 2018 r.

We wtorek, 27 marca br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 25 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 - 2020.
 4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2017 rok.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Jaworzna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Jaworzna.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna w 2018 roku.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Jaworzna.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Miasta Jaworzna.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę Nr XXXI/437/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 roku.
 23. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 24. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.