Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dokumentacja pokontrolna RIO

29 stycznia 2018, 10:15

Ponownie publikujemy materiał dotyczący kontroli doraźnej Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzonej w dniach od 7 do 24 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Jaworznie w zakresie gospodarki finansowej Miasta Jaworzna. Ponowna publikacja artykułu z załącznikami jest efektem czwartkowej sesji Rady Miejskiej i dyskusji podjętej przez radnych.

Kontrolą objęto prawidłowość finansowania zadań związanych z promocją miasta, ponoszonych przez Biuro Promocji i Informacji, w okresie od 2014 do 2017 r. W toku kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawowych prawa zamówień publicznych, nie stwierdzono również nieprawidłowości w legalności wydatkowanych środków.

Kontrola prowadzona przez Inspektorów RIO obejmowała szeroki zakres czasowy i dotyczyła wszystkich wydatków dokonywanych przez Biuro Promocji i Informacji. Wydatki były legalne, a dokumentacja prowadzona w rzetelny sposób. Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej został podpisany przez Prezydenta Miasta w dniu 1 września br. Przypominamy, że w związku z doniesieniem radnego Marcina Kozika w podobnej materii, o rzekomych nieprawidłowościach przy wydatkowaniu środków przez Biuro Promocji i Informacji, Prezydent postanowił również o przekazaniu protokołu pokontrolnego do wiadomości Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Sprawa wydatków na promocję miasta bardzo głośno była komentowana przez lokalne media oraz wielokrotnie poruszana przez niektórych radnych Rady Miejskiej. W ramach współpracy z Prokuraturą nad wyjaśnieniem sprawy, przekazano już wcześniej wnioskowane dokumenty. Protokół pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej potwierdza legalność wydatkowanych środków. Dodatkowo zamieszczamy wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z jednym wnioskiem pokontrolnym oraz odpowiedź Prezydenta Miasta.