Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego

31 stycznia 2018, 10:43

Grafika pochodzi ze strony www.obywatel.gov.pl

Grafika pochodzi ze strony www.obywatel.gov.pl

Dowody osobiste tracą ważność po upływie 10 lat od daty wydania. Posiadanie ważnego dowodu to obowiązek spoczywający na każdym pełnoletnim obywatelu zamieszkującym Polskę.

Należy więc pamiętać, iż w przypadku stwierdzenia jego nieważności lub zbliżającego się terminu ważności tego dokumentu na każdym mieszkańcu spoczywa obowiązek wymiany dowodu osobistego. Z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności. Data ważności dowodu znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentu.

W obrocie prawnym pozostają nadal ważne dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony tzw. bezterminowe. Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć osobiście w organie dowolnej gminy lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl, jeżeli posiadamy profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, gdy wniosek nie może zostać złożony osobiście w urzędzie gminy, należy powiadomić Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Jaworznie, wówczas wniosek zostanie przyjęty w miejscu pobytu Wnioskodawcy.

Warto pamiętać, że nieważny dowód osobisty wiąże się z brakiem możliwości potwierdzenia naszej tożsamości, załatwienia sprawy w banku, na poczcie, u notariusza czy też wyjazdu za granicę.