Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Pakt zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych

26 stycznia 2018, 13:01

Pakt zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych

Pakt zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych

W czwartek, 25 stycznia br.w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie podpisano "Pakt zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+". Pakt  Zatrudnieniowy  to  porozumienie  lokalnych  instytucji  oraz  pracodawców,  którzy  wyrazili  chęć  podjęcia wspólnych działań na rzecz osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Przez okres 9 miesięcy przedstawiciele paktu będą szukać rozwiązań, które pomogą niepracującym  osobom powyżej 50 roku życia. Każdy z sygnatariuszy zadeklarował wykorzystanie własnych zasobów na rzecz poprawy ich sytuacji na rynku pracy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Zawarcie Paktu jest odpowiedzią na konkretne problemy społeczne i zawodowe osób po 50 roku życia, których  rozwiązywanie  wymaga  wieloetapowego  procesu,  wymagającego  szerokich  kompetencji i zasobów, które nie są skupione w jednej instytucji lecz rozciągają się na różne sektory: prywatny, społeczny, publiczny. Podejmowana współpraca międzysektorowa pozwoli, dzięki efektowi synergii, na lepszą realizację wspólnych działań. 

Pakt Zatrudnieniowy podpisany został przez: zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łukasza Curyło, prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej Jerzego Zamarlika, dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu Sebastiana Kusia, dyrektora Działu Projektów Łętowski Consulting Karolinę Sufin, Mariolę Solarz - Właściciela Firmy Diamentowy Blask oraz Marię Wysocką – właściciela Centrum Medycznego MarMedicam.

Jaworzno to jedno z dwóch miast, w których w 2018 r. zawarto tego typu Porozumienie w ramach projektu realizowanego przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp. Pakt Zatrudnieniowy ma charakter otwarty, więc w każdym momencie istnieje możliwość dołączania się do Paktu nowych podmiotów, jak i podejmowania nowych zadań związanych z aktywizacją społeczno – zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia.

Szczegółowe informacje w kwestii dołączenia do Paktu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie.