Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Jaworznie

24 stycznia 2018, 15:56

Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Jaworznie

Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Jaworznie

Osoby niepełnosprawne, chcące samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, każdego dnia napotykają szereg barier utrudniających im funkcjonowanie. Są to bariery architektoniczne, trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej, ograniczenia sprawności ruchowej, trudności w komunikowaniu się czy też niepełnosprawność umysłowa. Rodzina osoby niepełnosprawnej często nie jest w stanie zapewnić pomocy w potrzebnym wymiarze. Stąd zrodziła się potrzeba zaoferowania osobom niepełnosprawnym profesjonalnego wsparcia, dzięki któremu wzrosną ich możliwości samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb.

W odpowiedzi na zaistniałe potrzeby po raz kolejny od początku roku realizowany jest Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON). Podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

Jego głównym celem jest aktywizacja i uspołecznianie osoby niepełnosprawnej, poprzez:

 • wspieranie jej w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • umożliwianie uzyskania jak największej samodzielności życiowej,
 • pomaganie w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 • ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Program skierowany jest do dzieci od 3 do 18 r. ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnoprawności (znacznym, umiarkowanym) lub grupę inwalidzką (I, II), będących mieszkańcami miasta Jaworzna. Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej są realizowane na terenie miasta Jaworzna, przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 23.00.

Do zakresu usług podstawowych asystenta w pierwszej kolejności należy wspomaganie beneficjenta:

 • w drodze do placówki służby zdrowia, podczas pobytu w placówce oraz w drodze powrotnej do domu;
 • w drodze do urzędu, podczas załatwiania sprawy urzędowej oraz w drodze powrotnej do domu;
 • w drodze do sklepu, podczas robienia zakupów pod warunkiem czynnego w nich uczestnictwa beneficjenta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo: do 5 kg) oraz w drodze powrotnej do domu.

W dalszej kolejności należy wspomaganie beneficjenta:

 • w nauce orientacji przestrzennej w mieście oraz w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej;
 • w wyjściu do wybranych przez beneficjenta miejsc (np. dom, praca, szkoła, kościół, znajomi, rodzina, itp.), pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie;
 • w wyjściu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie;
 • w wyjściu na kursy i szkolenia zawodowe, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie;
 • w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.;
 • korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i in;
 • przy odbiorze beneficjenta z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce;
 • doraźnie w domu:
 1. podczas nieobecności rodzica/opiekuna prawnego spowodowanej wyższą koniecznością życiową (załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u lekarza, zdarzenie losowe np.: pogrzeb) - pełnienie opieki nad nim, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, spędzanie czasu wolnego, pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.);
 2. w przypadku beneficjenta samotnie żyjącego - pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.) przy aktywnym współudziale osoby niepełnosprawnej.

Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia beneficjenta, asystenci świadczą usługi towarzyszące do zakresu usług podstawowych:

 • pomoc w ubieraniu się;
 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych;
 • pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub/i napoju;
 • pomoc w załatwianiu spraw życia codziennego (zakupy) i urzędowych w imieniu beneficjenta.

Usługi asystenckie wspierające aktywność beneficjenta realizowane są w pierwszej kolejności. Asystent nie sprząta i nie gotuje. Korzystanie z usługi AON jest bezpłatne. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi Asystenta (np. bilety do kin, muzeów, teatrów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej przez Asystenta ponosi osoba korzystająca z usługi. Jedna osoba niepełnosprawna może korzystać z pomocy AON jeden raz w tygodniu, w podstawowym czasie jednorazowej usługi 2 godz.

W celu skorzystania po raz pierwszy z usług AON należy:

 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny od stycznia b. r. na stronie internetowej PSONI Koło w Jaworznie: www.psouujaworzno.org.pl lub w siedzibie PSONI: Jaworzno, ul. Chopina 19, w godz. od 8.00 do 15.00)
 2. dostarczyć w/w formularz wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia/decyzją ZUS, do siedziby PSONI Koło w Jaworznie za pomocą poczty na adres siedziby Stowarzyszenia, poczty elektronicznej (aonpsonijaworzno@gmail.com) lub osobiście.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 9.00 do 15.00. Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia będą przyjmowane także za pośrednictwem innych podmiotów (np.: rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, asystenci osób niepełnosprawnych). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienia kserokopii aktualnego/aktualnej orzeczenia/decyzji ZUS podczas pierwszego kontaktu asystenta z osobą niepełnosprawną. Wszelkie informacje dotyczące usług AON udzielane są pod numerem: 32/616 35 89, w godz. od 8.00 do 14.00 lub mailowo(aonpsonijaworzno@gmail.com).