Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

16 stycznia 2018, 13:11

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 25 stycznia br.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 25 stycznia br.

W czwartek, 25 stycznia br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 16 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Stanisławowi Bigajowi.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2017 roku.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w 2017 roku.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie poprzez zmianę jej siedziby.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie poparcia inicjatyw utworzenia w Jaworznie publicznego żłobka oraz ustalenia wysokości i zasad dofinansowania dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2018 r.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 14. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 15. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.