Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Trwa nabór do przedszkoli

5 kwietnia 2017, 09:02

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Do 21 kwietnia br. mieszkańcy Jaworzna chcący wysłać swoje pociechy do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018, mogą składać stosowne dokumenty w maksymalnie trzech placówkach na terenie naszego miasta. Rekrutacja dotyczy dzieci, które w ogóle nie korzystają obecnie z wychowania przedszkolnego lub w przedszkolu, do którego kandydują.

- Do 3 kwietnia, rodzice obecnych przedszkolaków składali na kolejny rok szkolny 2017/2018 "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" w tym miejskim przedszkolu do którego ich dziecko uczęszczało - wyjaśnia Zbigniew Mika, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. - Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na wolne miejsca, pozostałe po zamknięciu listy dzieci, których rodzice zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego.

Prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

- Rodzice zapisując dziecko, mogą złożyć wnioski o przyjęcie w nie więcej niż trzech miejskich przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności, wskazanej w każdym wniosku - dodaje Zbigniew Mika.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 59) - informacja poniżej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie  w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego dostępny jest w danym przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, natomiast informacje dotyczące danego Przedszkola można uzyskać w danym przedszkolu lub na jego stronie internetowej.

Kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 59)
Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127, poz 721 z późn. zm.)
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127, poz 721 z późn. zm.)
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127, poz 721 z późn. zm.)
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016, poz. 575 z późn. zm.)

Kryteria określone w uchwale Nr XXVI/382/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r.
Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1. Rodzeństwo  kandydata przyjęte jest do tego samego przedszkola  na rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata
2. Oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata
3. Samotny rodzic (opiekun prawny) kandydata pracuje zawodowo uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata
4. Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu:
1) 6-7 godzin dziennie
2) 8-10 godzin dziennie
Deklaracja rodziców (opiekunów prawnych) złożona we wniosku o przyjęcie do przedszkola
5. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata korzystali w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających dzień rozpoczęcia rekrutacji do przedszkola ze świadczeń pomocy społecznej Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Jaworzna, na rok szkolny 2017/2018
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 28 marca -
3 kwietnia
2017 r.
-
2. Podanie do publicznej wiadomości wykazu wolnych miejsc w przedszkolach 4 kwietnia    2017 r.

13 czerwca    2017 r.

3. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 4 kwietnia -
21 kwietnia
2017 r.
13 czerwca -
19 czerwca    2017 r.
4. Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 28 kwietnia  2017 r. 20 czerwca
2017 r.
5. Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane 28 kwietnia -
12 maja 2017 r.
20 czerwca -
23 czerwca    2017 r.
6. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 15 maja 2017 r. 26 czerwca
2017 r.
7. Procedura odwoławcza 16 maja -
12 czerwca
2017 r.
27 czerwca -
25 lipca 2017 r.
8. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc - 31 sierpnia
2017 r.