Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej

19 grudnia 2012, 08:27

Już w najbliższy czwartek, 20 grudnia o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Spośród 30 zaplanowanych punktów porządku obrad do najważniejszych zaliczyć trzeba: projekty uchwał dotyczące systemu gospodarowania odpadami oraz strategię mieszkalnictwa na lata 2013 – 2022.

Projekt uchwały regulującej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie Jaworzna to efekt 18 spotkań informacyjno-edukacyjnych Prezydenta Miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Wśród opinii prezentowanych przez jaworznian, jeden z postulatów przewijał się systematycznie - według mieszkańców wnoszenie opłaty z góry za okres trzech miesięcy  stanowiło utrudnienie.

- W trakcie rozmów z mieszkańcami okazało się, że zaproponowany w czerwcu termin, częstotliwość i tryb  płatności wzbudzają spore wątpliwości - mówi prezydent Paweł Silbert. - Uznałem więc, że zaproponuję zmiany jakich oczekują jaworznianie.

Jeśli radni podczas sesji przychylą się do propozycji prezydenta, to w przyszłym roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wnoszona miesięcznie, w terminie do 22 dnia każdego miesiąca. Termin uiszczenia pierwszej opłaty upłynie 22 lipca 2013 roku.

W sprawie tzw. „uchwał śmieciowych” możliwość wypowiedzenia się mieli nie tylko mieszkańcy, ale także zarządcy nieruchomości i spółdzielnie mieszkaniowe. W Urzędzie Miejskim odbywają się spotkania, podczas których szczegółowo omawiane są zadania i obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co ważne, w ramach konsultacji społecznych żadne organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich uwag.

Kolejnym istotnym punktem obrad będzie strategia mieszkalnictwa, która obowiązywać ma w latach 2013-2022. Dbając o atrakcyjność i jakość zamieszkania na terenie Jaworzna, miasto ma zamiar wspierać rozwój budownictwa mieszkaniowego zarówno na sprzedaż jak i wynajem. Kolejnym elementem będzie podniesienie jakości już istniejących zasobów mieszkaniowych poprzez wzrost nakładów na remonty i modernizacje. Ponadto, realizując założenia strategii, Prezydent Miasta podejmie aktywne działania, których celem będzie stworzenie optymalnych warunków do inwestowania dla inwestorów indywidualnych, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i towarzystwa budownictwa społecznego.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2013-2024.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 r. miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez miasto Jaworzno w 2013 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu miasta Jaworzna na 2013 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2012-2024.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2012 r.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2013 r.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jaworzna.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Mieszkalnictwa Gminy Miasta Jaworzna na lata 2013-2022.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2013 - 2017.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Jaworzna.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie miasta Jaworzna.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, działek nr 68/11 o pow. 62 m², nr 68/12 o pow. 53 m², nr 68/13 o pow. 51 m² oraz nr  68/14 o pow. 56 m² w obr. geod. 144 m. Jaworzna, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, zabudowanych pawilonami handlowymi.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2013 r.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2013 rok.
 26. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Jaworznie za 2012 r.
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Jaworzna.
 28. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 29. Interpelacje i wnioski radnych.
 30. Wnioski mieszkańców.   

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.