Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Reforma oświaty wchodzi w życie

25 stycznia 2017, 15:19

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w życie wejdzie reforma dotycząca ustroju szkolnego. Sześcioletnie szkoły podstawowe oraz trzyletnie gimnazja zostaną zastąpione ośmioletnią szkołą podstawową, a gimnazja wygasną ostatecznie 31 sierpnia 2019 r. Tym samym wydłuży się czas nauki w liceach i technikach.

- Nadchodzące zmiany oznaczają, że w roku szkolnym 2017/2018 obecni uczniowie klasy VI szkół podstawowych pozostaną w tych szkołach jako uczniowie klasy VII, zaś gimnazja nie będą już dokonywać rekrutacji do klas pierwszych - tłumaczy Zbigniew Mika, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie.

Zgodnie z wprowadzonymi ustawą Prawo Oświatowe przepisami, gimnazja mogą być przekształcone m.in. w szkoły podstawowe lub do nich włączone. W związku z tym Rada Miejska zobowiązana jest - do 31 marca 2017 r. - ustalić w formie uchwały plan sieci publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta, a także granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r.; plan sieci publicznych gimnazjów oraz klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., a także projekt planu sieci publicznych szkól podstawowych oraz granice ich obwodów od 1 września 2019 r.

- Pierwsze dwa plany mają charakter przejściowy, dostosowujący sieć szkół do nowego ustroju szkolnego - wyjaśnia Zbigniew Mika. - Należy  jednak wyjaśnić, że sieć szkół to inaczej wykaz szkół danego typu z określeniem miejsca ich lokalizacji. Warunkiem podjęcia uchwał w sprawie tych planów jest ustawowy obowiązek przekazania projektów do zaopiniowania kuratorowi oświaty - dodaje.

Należy podkreślić, że opinia kuratora jest wiążąca, co oznacza, że ocena negatywna lub jej brak, uniemożliwia uchwalenie przez Radę Miejską planów sieci szkół. Ustawa wymaga również, aby plany sieci szkół przedłożone zostały do zaopiniowania związkom zawodowym. Zarówno kurator oświaty jak związki zawodowe mają 21 dni na wydanie opinii.

- Prace nad opracowaniem zmian i wdrożeniem nowego ustroju szkolnego trwają już od ubiegłego roku - mówi Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta. - W pierwszej kolejności przeanalizowane zostały dane dotyczące bazy lokalowej szkół, liczby oddziałów i uczniów pod kątem poszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań. Równocześnie cały czas prowadzone są konsultacje z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie, a także dyrektorami części szkół, podczas których analizowane są propozycje konkretnych rozwiązań. Jednocześnie, mając na uwadze fakt znaczenia opinii kuratora oświaty w sprawie nowego ustroju szkolnego, prowadzimy rozmowy z jego przedstawicielami - zarówno w Delegaturze Kuratorium w Sosnowcu, jak i bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie wiceprezydenta Kaczmarka z dyrektorem Delegatury. A już w piątek, 27 stycznia, w Katowicach odbędzie się konferencja zorganizowana przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego poświęcona wdrażaniu reformy edukacji przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Omówiony zostanie m.in. aktualny stan wdrażania reformy edukacji i zmian w przepisach oświatowych.