Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Odpowiadamy na kolejne wątpliwości ws. rejestru umów

13 stycznia 2017, 13:00

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

W związku z artykułem opublikowanym w lokalnej gazecie „Tydzień w Jaworznie” dotyczącym zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami Urzędu Miejskiego na wykonywanie zadań dodatkowych, nie związanych z zakresem obowiązków, przedstawiamy prawdziwe informacje na ten temat.

Urząd Miejski nie dysponuje listą „osób, które „dorobiły” w tym samym urzędzie” na umowach zlecenie czy o dzieło jak zostało to zawarte w artykule TwJ pt. „Urzędnicy na swoim”. Wszystkie umowy zawierane przez Urząd mają: swoją podstawę prawną – ich zawarcie ma oparcie w przepisach prawa, sprecyzowany przedmiot i dotyczą wykonania konkretnych zadań, które nie znajdują się w zakresach obowiązków pracowników i nie wynikają z umów o pracę. Warto dopowiedzieć, że umowy są rozliczane i kontrolowane. Odnosząc się do prośby o wykaz osób zatrudnionych w UM, które wykonywały dodatkowe usługi na umowach zleceniach bądź o dzieło w latach 2014-2016 wraz ze wskazaniem przedmiotu umowy i kwoty wynagrodzenia, informujemy, że powyższe dane regularnie aktualizowane są w BIP UM i zamieszczane w zakładce "Rejestry umów". Wszystkie zamówienia, dla których wymagana jest forma umowy podlegają – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta – rejestracji w centralnym rejestrze umów. Urząd nie ewidencjonuje odrębnie umów zleceń bądź o dzieło zawartych z osobami zatrudnionymi w Urzędzie Miejskim. W przypadku takich umów zawieranych z pracownikami UM ich przedmiot nie dotyczy, bo nie może, prac wykonywanych przez pracowników w ramach stosunku pracy, zgodnie z ustalonym zakresem czynności.

Spis wyborców jest zadaniem zleconym sporządzanym na czas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, wyborów Prezydenta RP, wyborów samorządowych itd., poza stałymi obowiązkami służbowymi pracowników i aktualizowany jest przez nich w oparciu o dane zawarte w rejestrze wyborców, który jest prowadzony w systemie informatycznym, obsługiwanym tylko i wyłącznie przez tych pracowników na podstawie udzielonych upoważnień. Spis wyborców przed wyborami aktualizowany jest poza godzinami pracy tych pracowników. Jak wcześniej zostało zauważone jest to zadanie zlecone gminie, na wykonanie którego Delegatura Krajowego Biura Wyborczego przekazuje dodatkowe środki z dotacji celowej – nie są to środki gminne. Aktualizacja spisu wyborców nie powinna być w naszej opinii zlecana na zewnątrz, z uwagi na ochronę danych osobowych, danych wrażliwych, znajomość specjalistycznego oprogramowania, konieczność posiadania odpowiednich upoważnień oraz wiedzy z różnych obszarów wprowadzanych danych.

Informujemy, że w okresie od 2014 do 2016 roku, za wykonanie usługi polegającej na zaktualizowaniu spisu wyborców (a nie rejestru wyborców jak niedokładnie wskazano w publikacji), przekazaniu spisu do 46 Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego, umowy zlecenia zawarte zostały z siedmioma pracownikami Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Nie są to zadania, które zostały przydzielone w zakresie obowiązków pracowników.

* * *
Pytania/zagadnienia, które otrzymaliśmy z redakcji gazety „Tydzień w Jaworznie” (pisownia oryginalna):

W rejestrze umów cywilno-prawnych zawieranych przez UM można znaleźć  informację, że w okolicy 20 maja 2014 roku Urząd Miejski w Jaworznie  zawierał umowy ze swoimi pracownikami na wykonywanie takich usług, jak aktualizowanie rejestrów wyborców, przeglądy lokali wyborczych etc.,  ogólnie dużo prac związanych z wyborami.

Wśród nazwisk osób są pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich, którzy otrzymali 600 zł brutto za aktualizację rejestru wyborców. Czy to nie należy do zakresu ich codziennych obowiązków, skoro praca z rejestrami i ewidencjami jest w ich codziennym zakresie obowiązków? Dlaczego umowy były zawierane z pracownikami urzędu, a nie innymi osobami, tak jak np.  w przypadku kwalifikacji wojskowej, kiedy to do prowadzenia rejestrów i  ewidencji zatrudniane są na umowę-zlecenie osoby niezatrudnione w danym  momencie w urzędzie? (Wiem że tak jest i wiem jak w takim przypadku  wygląda kwestia pracy na danych osobowych, bo byłam dwa razy na zleceniu podczas kwalifikacji).

Proszę o wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, którzy dorobili w tym samym urzędzie na umowach zleceniach bądź o dzieło  w latach 2014, 2015 i 2016. Proszę, by w informacji obok wskazania osób, było określone, czego dotyczyła umowa (zakres pracy), kwota wynagrodzenia dla każdej z osób oraz wyjaśnienie, dlaczego praca nie  mogła zostać rozliczona w ramach nadgodzin (w przypadku, gdy zakres  usługi wiązał się z zakresem obowiązków wykonywanych przez tę osobę na co dzień)?