Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Budżet miasta na 2017 r.

22 grudnia 2016, 15:06

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni pochylili się nad uchwałą budżetową na rok 2017. Warto podkreślić, iż dochody miasta wciąż wzrastają, a wydatki na inwestycje pozostaną na wysokim poziomie. To dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców, ale również inwestorów. Oznacza to bowiem, że Jaworzno jest miastem o stabilnej sytuacji finansowej, w którym warto inwestować bez obaw o nagłe zmiany.

Budżet miasta po stronie dochodów opiewa na kwotę 447.400.000 zł, natomiast po stronie wydatków jest to kwota 432.860.292 zł. Przyszłoroczny budżet będzie budżetem dochodowym, czyli z zaplanowaną nadwyżką. To oznacza, iż miasto nie planuje zaciągnięcia kredytu, natomiast dotychczasowe zobowiązania będą sukcesywne spłacane. Rok 2017 będzie zatem kolejnym rokiem rozwoju Jaworzna:

- Plan budżetu, który przedstawiłem Radzie Miejskiej to efekt pracy wielu osób, zaangażowania wszystkich miejskich jednostek i spółek, za co bardzo dziękuję. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zwiększamy planowane dochody, nie podnosząc mieszkańcom podatków - te są utrzymane na stałym od kilku lat poziomie - podkreśla Prezydent Miasta - Paweł Silbert.

Budżet Jaworzna na 2017 rok zakłada wydatki majątkowe wynoszące ponad 41 milionów zł (w tym wkład własny na zadania dofinansowywane ze środków zewnętrznych). Umożliwi to kontynuację rozpoczętych już projektów oraz realizację kolejnych planów inwestycyjnych. Do najważniejszych planowanych na nadchodzący rok wydatków majątkowych należy m.in.: budowa Miejskiego Centrum Integracji Transportu w centrum miasta wraz z obiektami dedykowanymi rowerzystom na Placu Górników oraz velostradą. Budowa wodnego placu zabaw na Plantach, termomodernizacja (ze zmianami w zakresie zagospodarowania wnętrza) Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS i kontynuacja projektu "Miasto Twarzą do Autostrady". Realizowane będą również kolejne rewitalizacje przestrzeni publicznych w dzielnicach w ramach "Miasta Siedmiu Rynków", a placówki szkolne na terenie miasta poddane zostaną termomodernizacji. Jaworzno może otrzymać - na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie środkami zewnętrznymi - nawet ponad 28 mln zł.

Miasto w 2017 roku kontynuować będzie również te inwestycje, które już zostały rozpoczęte. Między innymi: ciąg dalszy budowy Obwodnicy Północnej Jaworzna, rekultywację hałdy Piłsudski, budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, modernizacje remiz OSP i przebudowę dróg gminnych oraz powiatowych.

- W planie wydatków zagwarantowana jest realizacja najważniejszych miejskich inwestycji, w których upatrujemy szansę na dalszy rozwój. Stabilne funkcjonowanie miasta zapewni również racjonalizacja wydatków bieżących, dokonana w planach finansowych urzędu i jednostek miejskich. W projekcie budżetu nie posiłkujemy się kredytem. Zobowiązanie jakie zaciągnęliśmy w tym roku posłużyło na zrealizowanie i rozpoczęcie wielu inwestycji, które mieszkańcy mogą obserwować - Prezydent Miasta - Paweł Silbert.

Dochody miasta w roku 2017 wynoszące 447,4 mln zł będą składały się w ponad 31% z podatków, opłat lokalnych, dochodów z majątku gminy i dochodów jednostek budżetowych, co stanowi kwotę 139,7 mln zł. Zapewnienie gminie udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT to dochód na poziomie ponad 27%, w kwocie 121,8 mln zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa to trzecia pod względem dochodów część budżetu - ponad 19% i zakładana kwota na poziomie 87,8 mln zł. Ponad 15% udziału w planie budżetowym zajmują dochody z dotacji celowych otrzymanych od państwa - 70,3 mln zł. Źródłami dochodów dla miasta są również inne środki i dotacje, a także udział w podatku CIT na łączną kwotę 27,8 mln zł.

- Zmienia się nasze otoczenie, zmieniają się warunki funkcjonowania i to również zostało ujęte w projekcie przyszłorocznego budżetu. Podejmujemy również spory wysiłek obniżenia poziomu wydatków bieżących. Planuję, by spadły one dla większości dysponentów o blisko 8% - zaznacza Prezydent Miasta - Paweł Silbert.

Bezpieczny poziom zadłużenia

W roku 2016 wskaźnik planowanej, łącznej kwoty zobowiązań wyniósł 3,65 przy dopuszczalnym poziomie 8,48! Pokazuje to bardzo ostrożną politykę gminy. Według dopuszczalnych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych, poziom zadłużenia Jaworzna w 2017 roku również będzie na bardzo bezpiecznym poziomie - 4,90, dopuszczalny przepisami wskaźnik w naszym przypadku to 7,62.
 

Obrazek
Obrazek
Obrazek