Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sprzątanie PSZOK-u

10 listopada 2016, 08:45

fot. MZNK

fot. MZNK

Ponad 260 ton odpadów usunięto z terenu, na którym powstanie Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na Górze Piasku. To pierwszy etap prac mający na celu uporządkowanie terenu przy Górnośląskiej.

Prace porządkowe wysypiska, które znajdowało się na obrzeżach terenu przeznaczonego na Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych polegały m.in. na załadunku i transporcie odpadów, uporządkowaniu terenu oraz nawiezieniu ziemi służącej do przykrycia części terenu po zlikwidowanym wysypisku. Ponadto ustawiona została zapora uniemożliwiająca wjazd na teren działki. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 97 tys. złotych.

- Sprzątanie terenu, to jedna ze składowych prac, które przeprowadzimy na ternie przy ul. Górnośląskiej. Przez lata teren ten był nielegalnie zanieczyszczany - mówi Tadeusz Kaczmarek Zastępca Prezydenta Miasta. - Na drodze dojazdowej do tego terenu znajduje się teraz zapora, która mamy nadzieję będzie skutecznie przeszkadzać osobom łamiącym prawo i zanieczyszczającym gminny teren.

Spotkania z mieszkańcami i wizja lokalna

By rozwiać wątpliwości mieszkańców co do utworzenia PSZOK-u, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zorganizował spotkanie z mieszkańcami Góry Piasku. Podczas spotkania wyjaśniono kluczowe kwestie związane z działalnością punktu. Ponadto dla chętnych mieszkańców zorganizowany został wyjazd do działającego już punktu w Warcie. Tam mieszkańcy Góry Piasku mieli okazję zobaczyć jak wygląda tamtejszy punkt, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Wszystkie odpady składane są przez mieszkańców do odpowiednich pojemników - nie towarzyszą przykre zapachy, bo kontenery są wywożone z PSZOKu na bieżąco.

Gminny PSZOK

W Jaworznie Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie przy ul. Górnośląskiej na Górze Piasku. Punkt będzie łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców i przyjazny dla środowiska. Dodatkowo powstanie przy nim ścieżka edukacyjna dla dzieci. W PSZOK-u na Górze Piasku przyjmowane będą m.in. przeterminowane leki, puste opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. PSZOK będzie łatwo dostępnym miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. W tym roku zostanie wykonany projekt budowlany.

Mieszkaniec, który zdecyduje się przekazać selektywnie zebrane odpady np. stare opony, świetlówki, starą odzież przy wjeździe do punktu zostanie poproszony o okazanie jakie odpady ma zamiar oddać oraz zważenie przywiezionych odpadów na wadze samochodowej. Następnie będzie mógł umieścić poszczególne odpady w odpowiednio przystosowanych do tego urządzeniach tj. zamykanych kontenerach (ustawionych pod rampą), zamykanych blaszakach lub w pomieszczeniach pod rampą. Przy wyjeździe samochód ponownie zostanie zważony, a mieszkaniec potwierdzi oddanie odpadów.

Odpady w punkcie przechowywane będą selektywnie w blaszanych pojemnikach i kontenerach, a po uzbieraniu odpowiedniej ilości transportowane do instalacji recyklingu i odzysku. Należy zaznaczyć, że brak miejsca na terenie planowanego PSZOK nie pozwala na dłuższe przetrzymywanie odpadów.

W punkcie selektywnego zbierania odpadów nie będą przyjmowane odpady zmieszane, resztki żywności itp. Zatem absolutnie nie ma możliwości, aby punkt ten przyczynił się do uciążliwości w postaci fermentacji odpadów czy żerowania gryzoni.

- Dodatkowo przy PSZOK planowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej, na której szkoły będą mogły organizować lekcje ekologiczne. Chcemy stworzyć nowoczesny obiekt na wzór utworzonej w Krakowie Lamusowni, tylko dostosowany do potrzeb naszej gminy - mówi dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.


 

Obrazek
Obrazek