Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

26 października 2016, 13:34

Sesja Rady Miejskiej - 27.10.2016 r.

Sesja Rady Miejskiej - 27.10.2016 r.

W czwartek, 27 października br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 24 punkty. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek  budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2016 - 2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020 - 2023.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/585/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta oraz warunków i zasad korzystania z przystanków stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres ośmiu lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, położonych w Jaworznie, na rzecz SM "Górnik", w celu budowy stanowisk kontenerowych.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanych nieruchomości gminnych, oznaczonych numerami: 164/4 w obr. 1024 m. Jaworzna; 3/628 w obr. 156 m. Jaworzna; 280 w obr. 81 m. Jaworzna, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2017 r.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2019 dla Gminy Miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2016 rok.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuwima - wschód" w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych w rejonie Długoszyna w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Krajowej w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego infrastruktury przemysłowej i transportowej dla nowego bloku 910 MWe w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warpie" w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2016 r. o sygnaturze IFIII.4131.1.111.2016, stwierdzające  częściową nieważność uchwały Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych "Byczyna" w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 22. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 23. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.