Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

22 czerwca 2016, 16:00

W czwartek, 23 czerwca br. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 27 puntów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 r.
  3a. Zarządzenie Nr BSM.0050.143.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 rok.
  3b. Zarządzenie Nr NW.0050.145.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Miasta Jaworzna - 2015.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 r.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna.
 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2015 roku.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 za 2015 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/247/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2015 rok.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie za 2015 rok.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2015 rok.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2017-2020.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2016 roku.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, przysługującego Gminie Miasta Jaworzna, prawa własności, odrębnych lokali mieszkalnych, położonych przy Al. Piłsudskiego 35/42 i ul. Olszewskiego 2/107 w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego działki nr 45/4 k.m. 103, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Bandrowskiego, przysługującego Gminie Miasta Jaworzna.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Jaworzna.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pechnik-Słoneczna" w Jaworznie.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016 r. o sygnaturze Nr IFIII.4131.1.52.2016, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XVII/254/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jan Kanty - zachód" w Jaworznie.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Jaworzno.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.
 25. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 26. Interpelacje i wnioski radnych.
 27. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.