Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Komunikat ws. GZM i przyszłej metropolii

14 czerwca 2016, 09:09

Na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 10 czerwca r. Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert poinformował o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu GZM. Decyzja prezydenta Jaworzna wynika z faktu niemożności znalezienia takich rozwiązań legislacyjnych, na mocy których członkostwo Jaworzna w przyszłej Metropolii Śląska będzie gwarantowało mieszkańcom Jaworzna wykonywanie zadania transportu publicznego w niezmienionym standardzie.

Po stronie rządowej trwają zaawansowane prace nad nowym projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Należy założyć, że udział gmin GZM w nowym związku będzie obligatoryjny. To trudna sytuacja dla Jaworzna, z uwagi choćby na odrębność komunikacyjną, a integracja transportu publicznego jest głównym zadaniem nowo tworzonej ustawy.

Jaworzno, leżąc na skraju konurbacji śląskiej jest z nią połączone jedną główną osią komunikacyjną (przez Mysłowice) i dwiema bocznymi (kierunek Sosnowiec-Maczki i Mysłowice-Brzęczkowice). Zadania własne w zakresie komunikacji realizowane są w 85 proc. na terenie samego miasta, podobnie ponad 2/3 pracy przewozowej odbywa się na terenie miasta. Praca przewozowa poza granice miasta jest realizowana w ponad 70 proc. na potrzeby mieszkańców Jaworzna przez gminną spółkę PKM, będącą operatorem wewnętrznym (zgodnie z rozporządzeniem 1370/2007 UE).

Przyjęty przez Radę Miejską w Jaworznie Plan Transportowy oraz uchwała intencyjna o wsparciu dla PKM Jaworzno przewidują świadczenie przez następne 10 lat pracy przewozowej na potrzeby Jaworzna przez PKM jako podmiot operatora wewnętrznego na zasadzie powierzenia (rozwiązanie stosowane od 2009). Miasto w związku z aplikowaniem PKM-u o środki unijne na zakup autobusów elektrycznych zadeklarowało wypłatę rocznej rekompensaty w wysokości nie niższej niż 16 mln PLN. Zarówno nowo planowane do zakupu autobusy - jak i te zakupione w latach ubiegłych, także ze środków zewnętrznych - wymagają w okresie trwałości projektu realizacji pracy przewozowej na ww. poziomie i w relacjach związanych z potrzebami Gminy Jaworzno.

W opinii prezydenta Jaworzna obecność w Metropolii Śląskiej pozbawiłaby gminę Jaworzno możliwości dalszej dbałości o stan organizacyjny i techniczny transportu zbiorowego a także racjonalne reagowanie na  faktyczne potrzeby komunikacyjne mieszkańców, które obecnie są zaspokajane przez szybkie i elastyczne dostosowywanie siatki połączeń oraz rozkładów jazdy.  

Rezygnacja Pawła Silberta z funkcji członka Zarządu GZM oraz zapowiedziane przez niego wystąpienie Jaworzna z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego nie oznacza jednak zakończenia współpracy z gminami GZM, miasto nie wyklucza bowiem akcesu do Metropolii w dalszym etapie jej funkcjonowania. Jak podkreśla prezydent Jaworzna, decyzja ta zależna jest od uzgodnienia czytelnych warunków tego przyłączenia.