Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Trwają prace zabezpieczające przy ul. Parkowej 15

12 maja 2016, 11:28

Budynek przy ulicy Parkowej 15 w Szczakowej spłonął w sierpniu ubiegłego roku. Od tego czasu Gmina podejmowała działania, które miały doprowadzić do zabezpieczenia posesji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Skuteczne działania Miasta przed Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Wojewodą Śląskim, sprawiły, że przyznane zostały środki finansowe na zabezpieczenie posesji, a prace, za które odpowiada PINB, właśnie ruszyły.

Pod koniec stycznia 2016 roku komisja z WINB zakwalifikowała zniszczony budynek jako zagrożenie. Na tej podstawie Powiatowy Inspektorat Budowlany wystąpił z wnioskiem o przyznanie środków. Przedłużające się procedury w WINB oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (skąd WINB otrzymuje finanse na takie cele), sprawiły, iż dopiero w drugiej połowie kwietnia zostały przelane pieniądze na konto PINB. Dzięki temu właśnie rozpoczęły się prace zabezpieczające na terenie posesji i samego budynku zlokalizowanego przy Parkowej 15.

PINB w Jaworznie odpowiedzialny za likwidację zagrożenia  
Podczas ubiegłorocznej akcji gaśniczej - 14 sierpnia 2015 roku, strażacy ugasili ogień oraz pozawalali do wnętrza budynku ściany grożące runięciem, co pozwoliło tymczasowo zażegnać bieżące zagrożenie. Właścicielki nieruchomości nie były w stanie same wykonać robót zabezpieczających. Od samego początku Gmina stała na stanowisku, że zgodnie z kompetencjami, o których mowa w art. 66 oraz 69 Prawa budowlanego, to na Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego ciążą obowiązki likwidacji tego rodzaju zagrożeń.

Już 18 sierpnia 2015 roku, I Zastępca Prezydenta w piśmie wysłanym do PINB zwrócił się do Inspektora o podjęcie pilnych działań. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odpowiedział jednak, że usuwanie tego typu zagrożeń nie jest jego zadaniem. W ocenie Gminy stanowisko PINB od początku stało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.*

W związku z pismem PINB z 28 sierpnia 2015 r. Gmina odwołała się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach, aby Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaworznie przestał wykazywać się bezczynnością i podjął działania, które są jego ustawowym obowiązkiem. Pismem z dnia 14 września 2015 roku WINB nakazał PINB jeszcze raz przeanalizować sprawę, a w ślad za tym przyszło kolejne pismo z 26 października ubiegłego roku, w którym Wojewódzki Inspektor przyznaje rację Gminie i wskazuje PINB w Jaworznie jako organ odpowiedzialny za likwidację zagrożenia.

Niestety, w 2015 roku PINB nie zdążył już uzyskać pieniędzy na ten cel, cała procedura uzyskania środków zaczęła się ponownie na początku tego roku. Styczniowa decyzja komisji WINB kwalifikująca budynek jako zagrożenie dawało szansę na szybkie rozpoczęcie prac. Po monitach Gminy, WINB uzyskał od Wojewody niezbędne środki i w drugiej połowie kwietnia pieniądze zostały przelane na konto PINB, który aktualnie prowadzi prace zabezpieczające.

- - -
* Interpretacja art. 69 Prawa budowlanego została wyraźnie określona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2001 r., II SA/Gd 2020/99, w którym czytamy: "Przepis art. 69 Prawa Budowlanego należy(…) interpretować jako normę nakładającą na organ nadzoru budowlanego obowiązek niezwłocznego zareagowania na stwierdzony stan zagrożenia ze strony obiektów budowlanych i zapewnienia wykonania niezbędnych czynności mających na celu zabezpieczenie osób i mienia przed tym zagrożeniem. Z samej istoty tego unormowania wynika, że chodzi w nim o spowodowanie przedsięwzięcia czynności faktycznych prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i mieniu. Zwrócić należy w tym kontekście uwagę także na treść ust. 2 omawianego artykułu, który upoważnia również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej do zastosowania środków zabezpieczających w sytuacjach objętych dyspozycją ustępu 1. Również i to unormowanie świadczy o tym, że celem art. 69 Prawa budowlanego jest umożliwienie niezwłocznego zorganizowania środków zabezpieczających w razie stwierdzenia zagrożenia dla osób i mienia, niekiedy w sytuacji, gdy wzgląd na ochronę najwyższych dóbr, jakimi są życie i zdrowie człowieka, wymaga podjęcia czynności jeszcze zanim możliwym będzie ustalenie właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Innymi słowy chodzi tu o natychmiastowe usunięcie stanu faktycznego zagrożenia, a nie o podejmowanie czynności o charakterze formalnoprawnym".

ObrazekObrazek