Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Rynek - odpowiadamy na pytania

2 maja 2016, 12:04

W związku z pytaniami otrzymanymi od redakcji gazety "Co Tydzień" na temat tego, jakie firmy przystąpiły do przetargu na wykonanie przedsięwzięcia "Rynek od.Nowa" i w jakiej wysokości złożyły ofertę, Urząd Miejski udziela szczegółowych wyjaśnień.

Informujemy, iż Biuro Zamówień Publicznych prowadziło dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zadanie A: Rynek Od.Nowa - rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej w Jaworznie oraz Zadanie B: Remont ulic: Barbary, Mickiewicza, Pocztowej, Zielonej, budowa zjazdu na parking zlokalizowany przed halą MCKiS w Jaworznie - ogłoszenie nr 2011/S 197-320857 (sprawa BZ.271.24.2011). Zestawienie złożonych ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Steinbudex-J.M." Jerzy Majorek, Świdnica, a także wykluczył z postępowania i odrzucił oferty złożone przez Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD, Królówka oraz konsorcjum firm Zakład Kamieniarski „PROFKAM” Józef Gastoł, Nawojowa Góra/ Przedsiębiorstwo Budowlane „SŁAWPOL” sp. z o.o., Kraków. Mając powyższe na uwadze ofertą najkorzystniejszą była oferta złożona przez Konsorcjum: Zakład Robót Specjalistycznych sp. z o.o., Pszczyna/ Spec-Bruk sp. z o.o. Spółka Komandytowa Libiąż z ceną 23 824 451,79 zł brutto.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 17 340 000,00 zł brutto. Uchwałą Nr XVI/175/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2012-2024, uchwalone zostały nakłady związane z realizacją inwestycji Rynek Od.Nowa w łącznej wysokości 20 920 622 złotych. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała tę kwotę, a Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków finansowych w celu realizacji zamówienia. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759  z późn. zm.), który stanowi że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zadanie A: Rynek Od.Nowa - rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej w Jaworznie oraz Zadanie B: Remont ulic: Barbary, Mickiewicza, Pocztowej, Zielonej, budowa zjazdu na parking zlokalizowany przed halą MCKiS w Jaworznie - ogłoszenie nr 2012/S 47-077109 (sprawa BZ.271.30.2012). Zestawienie złożonych ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „SŁAWPOL” sp. z o.o., ul.  Merkuriusza Polskiego 2, 30-698 Kraków oraz Zakład Kamieniarski „PROFKAM” Józef Gastoł, Nawojowa Góra, ul. Krakowska 209, 32-065 Krzeszowice. Z w/w wykonawcą w dniu 29.05.2012 r. została zawarta umowa o wykonanie zamówienia.