Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Informacja dla mieszkańców po spotkaniu w Ciężkowicach

8 lutego 2016, 11:53

KWK Mariola 1 - mapa

KWK Mariola 1 - mapa

Na spotkaniu prezydenta Pawła Silberta z mieszkańcami Ciężkowic - w kontekście dyskusji o planowanej kopalni Mariola 1 - okazało się, że wiele osób nie wie, w jaki sposób można składać swoje opinie i uwagi w postępowaniach środowiskowych, które prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Poniżej prezentujemy wykaz aktualnie prowadzonych spraw oraz instrukcję dotyczącą zgłaszania uwag do RDOŚ.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem prowadzącym postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kopalin ze złóż, planowanych do realizacji w całości lub w części na terenie miasta Jaworzna, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Aktualnie w RDOŚ w Katowicach rozpatrywane są wnioski w następujących sprawach:
  1. Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego "Jaworzno" w Obszarze Górniczym "Jaworzno" - wniosek TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie,
  2. Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego "Brzezinka 1" wniosek TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie,
  3. Wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą z udokumentowanego złoża "Brzezinka 3" oraz budowa, prowadzenie i likwidacja Zakładu Górniczego "Brzezinka 3" - wniosek "Brzezinka" Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie,
  4. Budowa Zakładu Górniczego KWK Mariola 1 i eksploatacja węgla kamiennego ze złoża "Siersza 2" - wniosek Carbon  Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie,
  5. Budowa Zakładu Górniczego KWK Mariola 2 i eksploatacja węgla kamiennego ze złoża "Jan Kanty-Szczakowa" projektowanego jako wydzielona część istniejącego złoża "Jan Kanty" w Jaworznie - wniosek Carbon  Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.
Kto może być stroną postępowania?
W wymienionych wyżej postępowaniach stroną mogą być mieszkańcy Jaworzna, którzy dysponują działkami i nieruchomościami, na których mogą być realizowane planowane przedsięwzięcia oraz dysponenci działek, na których może występować oddziaływanie planowanej eksploatacji złóż na powierzchnię terenu.
 
Ogólne mapy obrazujące tereny objęte planami ewentualnej budowy kopalń i wydobywania kopalin znajdują się w plikach załączonych poniżej. Pomocy i wyjaśnień udzielają: Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Geodezji i Kartografii zlokalizowane w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52, jednak to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ostatecznie decyduje, kto jest stroną w prowadzonym przez tą instytucję postępowaniu.
 
Ponadto mapy, umożliwiające stwierdzenie, czy jest się stroną poszczególnych postępowań, znajdują się w aktach spraw w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mającej siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 22 w Katowicach.
 
Uprawnienia stron postępowania
Osoby, które są stronami mogą brać czynny udział na każdym etapie prowadzonych postępowań - zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski - do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
 
Udział społeczeństwa i terminy wnoszenia uwag
Mieszkańcy Jaworzna, zainteresowani ww. postępowaniami mogą zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w poszczególnych sprawach, a także zgłaszać swoje uwagi i wnioski w okresie 21 dni, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadza udział społeczeństwa. 
 
Lokalizacja obwieszczeń i terminy konsultacji
O terminach wyłożenia poszczególnych wniosków do konsultacji społecznych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje poprzez zamieszczanie stosownych obwieszczeń na stronie internetowej RDOŚ w Katowicach.
 
Przesłane do miasta obwieszczenia w tych sprawach są również wywieszane na tablicy ogłoszeń w budynku głównym UM oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie - www.bip.jaworzno.pl w zakładce Komunikaty i obwieszczenia / Ochrona środowiska. 
 
Adresy i telefony RDOŚ
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22 - tel. 32 42-06-801, 32 42-06-810. Dyrekcja jest czynna w godzinach 8:00 do 15:00.