Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Spotkanie Prezydenta z mieszkańcami Ciężkowic

4 lutego 2016, 16:36

W środę, 3 lutego prezydent Paweł Silbert spotkał się z mieszkańcami Ciężkowic. W zebraniu poświęconym sprawom dzielnicy brało udział około 200 osób. Dyskutowano głównie na temat planów zewnętrznego inwestora dot. budowy kopalni, a także modernizacji dróg oraz planowanych przez miasto inwestycji.

Tematy dyskusji
Wśród poruszonych tematów znalazły się zmiany w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, przedstawienie zadań zrealizowanych w roku ubiegłym oraz projektów planowanych do wykonania w kolejnych latach, a także podsumowanie zadań wykonanych w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w Ciężkowicach. Największe emocje wzbudził jednak temat ewentualnego wydobycia węgla kamiennego w kopalni Mariola 1 na złożu Siersza 2, której budowę planuje australijska firma Balamara Resources Ltd. Podczas dyskusji naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Teobald Jałyński przedstawił krytyczne uwagi Urzędu Miejskiego do raportu oddziaływania na środowisko złożonego przez spółkę Balamara. Swoje racje w odniesieniu do uwag urzędników przekazali również przedstawiciele inwestora.

Głos mieszkańców
Zgromadzeni mieszkańcy w swoich wypowiedziach podnosili sprawę wystąpienia ewentualnych szkód górniczych, które mogłyby zagrozić ich domom oraz ryzyka degradacji Rezerwatu Doliny Żabnika (na tym terenie występuje kilkaset gatunków roślin i zwierząt, wśród nich większość podlegających ochronie) i kompleksu lasów Kolawica. Ciężkowanie obawiają się również wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych w okresie budowy planowanej inwestycji i po jej ewentualnym powstaniu.

Stanowisko Miasta
Stanowisko w kwestii budowy kopalni wyraził także prezydent Paweł Silbert oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

- Łatwo zauważyć, że w granicach Jaworzna 80 proc. terenu, o którym rozmawiamy i na którym miałaby być prowadzona eksploatacja jest obszarem chronionym - tłumaczył Teobald Jałyński. - Nie wyobrażacie sobie chyba Państwo, że na tym obszarze, który sami w dokumentach tworzonych przez lata wpisaliśmy jako chroniony, nagle zgodzimy się na eksploatację. Jeżeli moglibyśmy dopuścić w ogóle taką myśl, to tylko pod warunkiem, że ochrona powierzchni i zachowanie parametrów środowiskowych w stanie obecnym zostanie zagwarantowane. Ani z raportu, ani z rozmów z inwestorem nie wynika, że na to możemy liczyć. (…) Nie możemy sobie pozwolić na poleganie na obietnicach, w sytuacji kiedy fizyczna realizacja tego zakładu i eksploatacja węgla może doprowadzić do nieodwracalnych szkód.

Podczas spotkania, prezydent Silbert podkreślał, że nie jest przeciwny wydobywaniu węgla pod Jaworznem, jednakże jedynie pod warunkiem ochrony terenów zurbanizowanych oraz szczególnych walorów środowiskowych miasta, a także zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

- Urząd nie jest w stanie zablokować tego procesu - wyjaśniał Paweł Silbert. - Raport o oddziaływaniu na środowisko rozpatruje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Może się zdarzyć tak, że pomimo naszych zastrzeżeń RDOŚ wyda pozytywną opinię na temat raportu. Ta sprawa jeszcze nie jest przesądzona, z tym że w moim przekonaniu inwestor musi się odnieść do uwag, jakie zostały wniesione. Prezydent jako organ musi kierować się zasadą bezstronności i praworządności. Ze swej strony urząd zgłosił uwagi i zastrzeżenia do raportu w RDOŚ - tłumaczył prezydent Silbert.

Drogi, kolej, kanalizacja, Miasto 7 rynków
Po serii pytań mieszkańców do Dyrektora MZDiM Pawła Bednarka o lokalne drogi, zakres ich remontu oraz kwestie uregulowań prawnych i właścicielskich, Prezydent odniósł się również do tematów "kolejowych" i możliwości współdziałania przez miasto w planach PKP. Ważny jest sam fakt zaangażowania się spółki kolejowej w modernizację infrastruktury i podjęcie decyzji o priorytetach - bez wątpienia dla miasta ważne byłoby uruchomienie dworca w Szczakowej przy zmodernizowanej linii E30.

Miasto 7 rynków to kolejny temat, który wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Prezydent Paweł Silbert zapowiedział spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, które pozwolą na zdefiniowanie obszaru objętego programem oraz wypracowanie na warsztatach koncepcji zagospodarowania takiego miejsca. Koniec spotkania to podziękowania dla mieszkańców za cierpliwość przy realizowanym w dzielnicy projekcie kanalizacyjnym oraz za podłączania się do miejskiego systemu odprowadzania ścieków, przez co osiągnięte zostały wskaźniki środowiskowe projektu i zakładany efekt ekologiczny.

ObrazekObrazekObrazekObrazek