Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

16 grudnia 2015, 12:23

W czwartek, 17 grudnia o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 35 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015 - 2025.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Skarbnika Miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2016 r.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2016 rok.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad i wysokości otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Miasta Jaworzna.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych  przez Gminę Miasta Jaworzna.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Promiennej 65.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 6 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Promiennej 65.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 65.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2016 r.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2013 – 2017.
 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2016-2018.
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie na lata 2016-2018.
 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Victoria" w Jaworznie.
 30. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V".
 31. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat, działek stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, położonych w Jaworznie w rejonie ul. Końcowej, Jarosława Dąbrowskiego oraz św. Wojciecha.
 32. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody.
 33. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 34. Interpelacje i wnioski radnych.
 35. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.