Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Sesja Rady Miejskiej

24 października 2012, 11:20

Już jutro - w czwartek, 25 października o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 22 punkty. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji przez Miasto Jaworzno zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych, egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2012-2024.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2012 r.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wysokości kwoty finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2012 r.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna – wnioskodawca Prezydent Miasta Jaworzna.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna  - wnioskodawca Klub Radnych Wspólnie dla Jaworzna.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, działek gminnych nr 209/18 o pow. 196 m² oraz nr 209/16 o pow. 58 m² w obr. geod. 266 m. Jaworzna, położonych przy ul. Sienkiewicza 15.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 20. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 21. Interpelacje i wnioski radnych.
 22. Wnioski mieszkańców. 

Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl