Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Profilaktyka przez sport i ruch - szkolenia

12 listopada 2015, 12:01

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, serdecznie zaprasza osoby dorosłe do udziału w szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych, przygotowanych w ramach projektu - "Profilaktyka przez sport i ruch”. Warsztaty zostaną przeprowadzone m.in. przez specjalistów z ośrodków szkoleniowych z całej Polski, jak również wykładowców państwowych uczelni wyższych i psychologów sportu.

Biblioteka, od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty profilaktyczne, organizując spotkania, warsztaty, pogadanki, których celem jest nie tylko uświadamianie o zagrożeniach, płynących ze stosowania substancji psychoaktywnych, ale również wskazywanie alternatywnych rozwiązań, ograniczających ryzyko uzależnień.

- Do udziału w spotkaniach zapraszaliśmy dzieci i młodzież, słusznie zakładając, że to właśnie te grupy wiekowe najbardziej narażone są na kontakt ze środkami uzależniającymi. Nasze inicjatywy, obok profesjonalnych spotkań ze specjalistami, dawały możliwość zaznajomienia się z dostępną literaturą, związaną z omawianymi tematami. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i obserwacji, w zakresie realizowanych wydarzeń o charakterze profilaktycznym, opracowaliśmy nowy program, który tym razem skierowany jest do osób dorosłych – tłumaczy Monika Rejdych dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Celem projektu "Profilaktyka przez sport i ruch” jest próba uświadomienia lub przypomnienia osobom, zajmującym się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży, o zaletach sportu i ruchu, w ich codziennej pracy, a także wskazanie różnych, ciekawych form zajęć z dziećmi, służących pożytecznemu zagospodarowaniu wolnego czasu. Priorytetem programu jest również kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, z dala od uzależnień. Wydarzenie realizowane jest dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

Szczegółowe informacje nt. projektu i warsztatów dostępne są na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl oraz udzielane są pod nr tel. /32/ 751-91-92 w. 230 lub 784-024-161 do 163.

"Profilaktyka przez sport i ruch” – propozycje szkoleń

13 listopada godz. 9.00 (ok. 3 godz.) Pedagogika zabawy - nowe pomysły na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Podczas spotkania uczestnicy poznają nowe metody pracy z dziećmi, których zasadniczym celem jest pożyteczne zagospodarowanie czasu, spędzanego przez najmłodszych w świetlicach szkolnych. Zajęcia przeprowadzone będą w formie warsztatów, prezentujących praktyczne wskazówki dla nauczycieli.

16 listopada godz. 9.00 (ok. 7 godz.) Metody integracyjne w pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy - szkolenie dla nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic, animatorów kultury. Cele i zakres treści szkolenia: rozwijanie umiejętności organizacji sytuacji początkowych w grupie, prowadzenia dyskusji, prowadzenia zabaw integracyjnych, ruchowych, muzycznych, organizowania imprez dla dużej grupy, zabawy z chustą. Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony Certyfikatem.

18 i 25 listopada godz. 9.00 (2 spotkania po 5 godz.) Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży - wskazania praktyczne dla nauczycieli. Celem szkolenia, składającego się z dwóch części, jest poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia ukierunkowanych lekcji wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacji, skierowanych na przeciwdziałanie agresji wśród uczniów. Szkolenie obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną. Podczas warsztatów będziemy również propagować literaturę fachową w tym zakresie. Zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o zabranie ze sobą stroju, umożliwiającego wykonywanie ćwiczeń (dres, koszulka, spodenki) oraz zmiennego obuwia sportowego. Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony Certyfikatem.

23 listopada godz. 9.00 (ok. 3 godz.) Teatr profilaktyczny w szkole - jak reżyserować szkolne przedstawienia teatralne. Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych rozwiązań dla nauczycieli przedmiotów artystycznych, dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem grup teatralnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnych teatrów profilaktycznych. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak przygotować swój warsztat pracy, w jaki sposób zachęcić uczniów do udziału w małych formach teatralnych, jakie treści promować podczas szkolnych przedstawień.

24 listopada 11.00 (1 godz.) Opiekun autorytetem - trening kluczowych umiejętności wychowawczych dla nauczycieli. Celem szkolenia jest wsparcie dla rodziców i nauczycieli w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych uwarunkowanych agresją, przemocą i konsekwencjami sięgania po środki psychoaktywne przez młodzież. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, właściwej argumentacji oraz otwarcia się na problemy i potrzeby młodych ludzi.

26 listopada godz. 16.00 (1 godz.) Profilaktyka antydopalaczowa w środowisku domowym. Szkolenie ma na celu zdefiniowanie zjawiska, wskazanie dobrych praktyk w domu oraz przekazanie wskazówek jak postępować w sytuacjach zatrucia i jak  współpracować ze szkołą, w przypadku pojawienia się zagrożenia. Podczas spotkań będziemy popularyzować dostępną w Bibliotece literaturę z zakresu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży.

30 listopada  godz. 9.00 ( ok 4 godz.) Teatr jako integracja sztuk. Cele i zakres treści szkolenia: rozwój umiejętności pracy z grupą teatralną, zorganizowania spektaklu teatralnego, wykonywania i ożywiania lalek, zastosowania prostych technik teatralnych. Nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z grupą teatralną, poznanie technik wykorzystania nietypowych materiałów, do projektowania rekwizytów teatralnych, nabycie umiejętności przygotowania spektaklu, rozwój wyobraźni i postaw twórczych, nabycie doświadczenia, w zakresie wykorzystania działań teatralnych w edukacji i wychowaniu. Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony Certyfikatem.

1 grudnia godz. 9.00 (ok. 7 godz.) Metody aktywizujące w świetlicy szkolnej i bibliotecznej. Cele i zakres treści szkolenia: warsztaty rozwijają umiejętność stosowania metod aktywizujących w świetlicy – integrujących grupę, w programie: zabawy muzyczne, tańce integracyjne, zabawy z chustą, proste techniki plastyczne, zabawy fabularyzowane. Nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z grupą, radość z ruchu i wspólnego działania – poczucie wspólnoty, wzbogacenie warsztatu metodycznego uczestników, poznanie nowych metod oraz nowych wersji starych zabaw. Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony Certyfikatem.

8 grudnia godz. 9.00 (ok. 7.00 godz.) Kalejdoskop pomysłów - aktywne metody w pracy z dziećmi. Cele i zakres treści szkolenia: rozwinięcie umiejętności zastosowania prostych, ciekawych metod organizowania  czasu wolnego dzieci. W programie: zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem prostych rekwizytów: gazety, chusteczki,  balony, sznurek,  aktywne słuchanie muzyki, działania plastyczne - płaskie origami, frottage, malowanie "mokre na mokrym", ”klajstrem malowane”, mandale, pomysły na  proste prezenty, zabawy relaksacyjne,  zabawy typu "Czy można wierzyć oczom?", zabawy z chustą i tunelem, proste tańce integracyjne. Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony Certyfikatem.

9 grudnia godz. 11.00 (ok. 3 godz.) WF z klasą - motywowanie dzieci i młodzieży do samorozwoju poprzez sport. Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji pedagogów, prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego, w zakresie umiejętnego motywowania dzieci i młodzieży do uprawiania sportu oraz aktywizację uczniów mniej sprawnych, poprzez wprowadzenie do zajęć atrakcyjnych i innowacyjnych metod nauki. Szkolenie z zakresu zdolności równego traktowania chłopców i dziewczyn, uczniów z chorobami cywilizacyjnymi oraz niepełnosprawnościami. Podnoszenie umiejętności pedagogicznych i psychologicznych nauczycieli wychowania fizycznego. Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony Certyfikatem.

14 grudnia godz. 8.00 (ok. 6 godz.) Żeby nam się chciało chcieć - profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy wychowawczej. Cele i zakres treści szkolenia: poznanie przyczyn powstawania wypalenia zawodowego, działania profilaktyczne oraz wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem i zniechęceniem w pracy wychowawczej. Oprócz zagadnień merytorycznych, szkolenie zawiera elementy metody Klanzy: ćwiczenia relaksujące, rozluźniające, budujące dobry nastrój uczestników oraz ruchowe zabawy integracyjne.

15 grudnia godz. 9.00 (ok. 4 godz.) Wzmacnianie sił odpornościowych - jak dotrwać do emerytury w dobrej kondycji psychicznej. Celem szkolenia będzie przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, doskonalenie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem zawodowym, wzmacnianie kondycji psychicznej. Omawiane tematy to: źródła stresu w pracy – autodiagnoza, zasoby odpornościowe i możliwości regeneracji, sposób myślenia a poziom stresu, praca a życie prywatne – umiejętność balansowania, pogotowie kryzysowe.