Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Stypendia szkolne 2015

14 sierpnia 2015, 10:23

We wrześniu Wydział Edukacji, Kultury i Sportu rozpocznie nabór wniosków o przyznanie tegorocznych stypendiów szkolnych, w ramach "Pomocy materialnej dla uczniów". Wsparcie finansowe mogą otrzymać mieszkający na terenie Jaworzna uczniowie i słuchacze, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich  i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne otrzymać może uczeń oraz słuchacz, mieszkający na terenie Miasta Jaworzna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł netto. Od 1 października 2015 r. wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 514,00 zł.  

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym w szczególności na zakup podręczników, książek popularno - naukowych, przyborów szkolnych i innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia szkolnego, obuwia i stroju gimnastycznego,  komputera drukarki, programów edukacyjnych i akcesoriów komputerowych;
 2. całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne, inne poszerzające wiedzę ucznia, wyjazdowe edukacyjne;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w tym w szczególności kosztów: dojazdu do szkoły, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, opłat za szkołę.

W przypadku biletów miesięcznych refundacja obejmuje tylko osoby uczące się poza miejscem zamieszkania i dokonywana jest na podstawie faktury VAT. Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Podstawą wypłaty przyznanego świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego jest przedłożenie faktur VAT, rachunków lub innych dowodów dokumentujących poniesienie kosztów edukacyjnych.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia. Wymagane jest, aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież - miały one adnotację "szkolne” lub "sportowe” (nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój komunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, obuwie i odzież codziennego użytku). Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Wysokość stypendium:

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 84,80 zł i nie może przekroczyć miesięcznie 212,00 zł.

Okres przyznania:

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego dokumentujące dochód osiągnięty przez wszystkich członków gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku:

 1. zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza dziecko,
 2. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (wypłacone w sierpniu 2015 r.),
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie (osoby bezrobotne),
 5. renta lub emerytura: decyzja przyznania renty/emerytury oraz zaświadczenie ZUS lub potwierdzenie bankowe,
 6. decyzja o przyznanych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczce alimentacyjnej, itd. (jeżeli są przyznane),
 7. decyzja o przyznanym dodatku mieszkaniowym (jeżeli jest przyznany),
 8. decyzja/zaświadczenie o przyznanym zasiłku stałym lub okresowym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie (jeżeli są przyznane),
 9. wyrok o rozwodzie (osoby rozwiedzione),
 10. wyrok o separacji (osoby będące w separacji),
 11. wyrok o alimenty,
 12. zaświadczenie od komornika w przypadku otrzymywania alimentów poprzez egzekucję alimentacyjną (za miesiąc sierpień 2015 r.).

Wnioski dostępne są:

 • we wszystkich szkołach na terenie Miasta Jaworzna,
 • w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie, plac Górników 5, pok. 104 (I p.),
 • na miejskiej stronie internetowej - www.jaworzno.pl (patrz poniżej)

Wnioski przyjmowane będą w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, Plac Górników 5 (I piętro, pok. 104) począwszy od 1 do 15 września 2015 r. w godzinach: poniedziałek - środa od 8:00 do 16:00, czwartek 8.00 - 17.00, piątek 8.00 - 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 61 81 782 lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UM  w Jaworznie, plac Górników 5 (pokój 104)