Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Instalacje w mieszkaniu - pamiętaj o kontrolach

12 czerwca 2015, 11:25

Każdego roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych dokonuje licznych przeglądów i kontroli instalacji w mieszkaniach należących do zasobu komunalnego. Robi to ze względu na wymogi prawne, ale przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo lokatorów. Niestety zdarza się, że lokatorzy nie chcą wpuścić pracownika, który przyszedł wykonać swoje czynności. Do lokatorów mieszkań gminnych trafiły już ulotki przypominające o obowiązkowych kontrolach instalacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lokator powinien udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania.

Co roku MZNK w Jaworznie przeprowadza w mieszkaniach komunalnych i socjalnych liczne kontrole i przeglądy:

  • okresowa kontrola przewodów kominowych dymowych - spalinowych - wentylacyjnych oraz kontrola podłączeń pieców węglowych i gazowych do odpowiednich przewodów kominowych - 1 raz w roku,
  • czyszczenie przewodów kominowych w budynkach, zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami:

    a) przewody dymowe - 4 razy w roku,
    b) przewody spalinowe - 2 razy w roku,
    c) przewody wentylacyjne - 1 raz w roku,
    d) przewody dymowe - 4 razy w roku i spalinowe - 2 razy w roku w budynkach bez wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
    e) przewody spalinowe oraz wentylacyjne w budynkach wyposażonych w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania,

  • przegląd i konserwacja instalacji gazowej - 1 raz w roku,
  • okresowa kontrola badania instalacji elektrycznej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji - co 5 lat,
  • okresowa kontrola stanu technicznego budynku mieszkalnego - co 5 lat.

Nie wykonanie cyklicznych przeglądów lub niestosowanie się do zaleceń pokontrolnych może prowadzić do zagrożenia życia lokatorów danego mieszkania oraz mieszkań sąsiednich. Cytowana wcześniej ustawa mówi, że w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale.

Zwracamy się do lokatów zasobu gminnego - mieszkań komunalnych i socjalnych z prośbą o stosowanie się do zaleceń administratorów. Wszelkie kontrole instalacji są wcześniej zapowiadane. W przypadku, gdy lokator w wyznaczonym terminie jest nieobecny w domu, może umówić się na inny termin kontroli lub przeglądu. Lokatorzy powinni też kategorycznie przestrzegać zaleceń pokontrolnych ponieważ ich niewypełnianie może prowadzić do zagrożenia ich zdrowia, a nawet życia. Może się również zdarzyć, że nie wykonanie zaleceń np. elektrycznych doprowadzi do odcięcia instalacji w mieszkaniu.

Informacje o planowanych przeglądach technicznych umieszczane są w gablotach lub tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych. Jeśli chcą Państwo zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje przeglądu lub naprawy, prosimy kontaktować się z administracją mieszkań:

Biuro Obsługi Mieszkańców I - ul. Matejki 24,
tel.: (32) 616 37 26, (32) 745 10 50, (32) 745 10 51,
Biuro Obsługi Mieszkańców II - ul. Jagiellońska 70,
tel.: (32) 617 72 80, (32) 745 10 52, (32) 745 10 56.

Więcej na www.mznk.jaworzno.pl