Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zmiany w gospodarce odpadami

30 stycznia 2015, 13:28

1 lutego 2015 roku zmienia się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedsiębiorcy prowadzący obsługę biurową swojej działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania nie będą musieli uiszczać dodatkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypomnijmy, że w Jaworznie oprócz nieruchomości zamieszkałych systemem gospodarki odpadami objęte są nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, czyli m.in. siedziby przedsiębiorstw i instytucji. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy tej drugiej grupy, czyli przedsiębiorców.

W art. 6j został dodany ust. 4a o brzmieniu: „W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust.1”.

Zmiana ta będzie dotyczyć przedsiębiorców prowadzących w części lokalu mieszkalnego obsługę biurową prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

- Jak wynika z praktyki, samo gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą faktycznie wykonywaną poza lokalem mieszkalnym nie powoduje zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do odpadów powstających w związku z zamieszkiwaniem w tym lokalu - wyjaśnia Agnieszka Sala, kierownik Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie.

W takich przypadkach, po wejściu w życie nowelizacji ustawy, z danego lokalu będzie uiszczana wyłącznie opłata ustalona z tytułu zamieszkiwania.

- Z uwagi na różnorodną specyfikę prowadzonych działalności gospodarczych, możliwość skorzystania z przedstawionej powyżej regulacji należy skonsultować z pracownikiem Działu Gospodarki Odpadami - zaznacza Agnieszka Sala.

Pomoc i odpowiedzi na pytania

Informacji na temat deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie, pod numerami telefonów: (32) 745 10 61, (32) 745 10 63, (32) 745 10 65, (32) 745 10 66, e-mail: odpady@mznk.jaworzno.pl lub osobiście na Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 5 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7:00 - 15:00, czwartek w godzinach 7:00 - 17:00.

Więcej informacji na www.mznk.jaworzno.pl