Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej

29 października 2014, 10:29

W czwartek, 30 października o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 17 punktów. Sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie.
 4. Sprawozdanie z realizacji przez Miasto Jaworzno zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 oraz wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych, egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 5. Raport z wykonania w latach 2012-2013 Programu Ochrony Środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2016-2019.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2014 - 2024.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Jaworzno.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2014 rok.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok dla Gminy Miasta Jaworzna.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu rozdzielni elektroenergetycznej Byczyna w Jaworznie.
 15. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 16. Interpelacje i wnioski radnych.
 17. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live. Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl