Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej

26 marca 2014, 09:45

W czwartek, 27 marca o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 19 punktów. Sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Jaworznie odbytych 28 i 30 stycznia 2014 r. oraz 27 lutego 2014 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji programów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie za 2013 r.
 4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2013 r.  
 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2013 r.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Rady Seniorów w Jaworznie oraz nadania jej Statutu.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat, nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Bukowskiej w Jaworznie, pn. Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny "Sosina", w celu prowadzenia działalności statutowej.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla Gminy Miasta Jaworzna w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2014 roku.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna w 2014 roku.
 17. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 18. Interpelacje i wnioski radnych.
 19. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live. Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl