Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Pamiętaj o opłatach!

11 marca 2014, 10:45

Przypominamy, że osoby fizyczne i prawne, na rzecz których zostało ustanowione użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna lub Skarbu Państwa, zobowiązane są do uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku. 15 marca upływa również termin wpłaty pierwszej raty podatków od nieruchomości i podatku rolnego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, za podatek od nieruchomości i podatek rolny można uiścić bez dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miejskiego. Zlokalizowane są one w trzech budynkach: przy ul. Grunwaldzkiej 33, przy ul. Grunwaldzkiej 52 oraz na Placu Górników 5. Wpłat można także dokonać na Poczcie, za pomocą bankowości elektronicznej, w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danej placówce.

Szczegółowych informacji na temat opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udzielają pracownicy Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego- ul. Grunwaldzka 52, pok. 18, tel. 32 / 618 15 68 oraz pok. 20, tel. 32 / 618 18 96.