Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Na co pieniądze z nadwyżki?

3 marca 2014, 12:09

Modernizacja parków na Osiedlu Stałym i Podłężu, remont ulic i chodników niemal w każdej dzielnicy oraz tor pieszo-rolkowo-rowerowy na Sosinie - to tylko niektóre pomysły prezydenta Silberta na podział nadwyżki budżetowej. W miniony wtorek, 25 lutego propozycję przedstawiono radnym Rady Miejskiej. Do podziału jest ponad 12 milionów zł. Na co konkretnie chce przeznaczyć je Prezydent?

Ponad 3 mln na drogi i chodniki

Przygotowując propozycję prezydent Silbert skupił się na prośbach, jakie zawierali w swoich wnioskach i podczas różnych spotkań mieszkańcy Jaworzna. Ponad 3 mln łącznie zostanie przeznaczonych na remonty dróg. Z nowych ulic będą się cieszyć jaworznianie mieszkający przy ul. Bartniczej w Ciężkowicach oraz ul. Dąb w Jeleniu.

Remont ul. Bartniczej będzie kosztował 400 tys. zł. Ulica, na której trwają obecnie ostatnie prace kanalizacyjne, została zaproponowana do modernizacji podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami w Cieżkowicach. Zakres prac obejmuje częściowe wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym i ułożenie nakładki asfaltowej na szerokości ~ 5m na odcinku ok. 600 m - główny odcinek ulicy (od ul. Ciężkowickiej do ul. Budowlanej).

Również 400 tys. zł zaplanowano na przebudowę ul. Dąb w Jeleniu. W ubiegłym roku MZDiM zlecił wykonanie projektu przebudowy tej ulicy na odcinku od przepustu na potoku Byczynka do granic miasta. Zakres prac remontowych obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodników oraz wjazdów do posesji, budowę kanału teletechnicznego oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Według wstępnych ustaleń z projektantem wartość inwestorska zadania oscyluje wokół kwoty 7 mln zł brutto. Zdanie to planowane jest do zrealizowania w systemie dwuletnim, co oznacza, iż większość prac zostałanie wykonana w tym roku, natomiast główny ciężar finansowy Gmina poniesie w roku 2015.

Za kwotę 0,5 mln zł pełne odwodnienie zyska natomiast ul. Prosta na Długoszynie. Docelowo remont obejmie wykonanie przebudowy ulicy Prostej w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i odwodnienienia na długości ok. 240 m wraz z bocznym odgałęzieniem do ul. Miodowej dł. 70 m, o wartości inwestorskiej zadania na kwotę 1,1 mln złotych. Dodatkowo zadanie zostanie poszerzone o pas drogowy ul. Kolorowej, przy której w ostatnim okresie pojawiła się zabudowa jednorodzinna. W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu projektu wraz z nawierzchnią na ul. Prostej oraz Kolorowej zadanie będzie realizowane w systemie dwuletnim. W tym roku MZDiM zlecił wykonanie projektu, a następnie realizację I etapu, związanego z budową odwodnienia, a w roku następnym wykonanie nawierzchni drogi.

Dużą kwotę - 1,9 mln przewidziano także na wsparcie remontu ul. Szczakowskiej. Ulica ta zostanie poddana kapitalnemu remontowi. Zostanie podniesiona nośność drogi, wymienione będą krawężniki, kanalizacja, konstrukcje oraz nawierzchnie jezdni i chodników. Wprowadzona zostanie także sygnalizacja świetlna dla pieszych koło klubu Relax oraz inne elementy poprawiające bezpieczeństwo - takie jak lewoskręty, bariery, czy też przebrukowane skrzyżowania.

Ponadto przyglądając się potrzebom mieszkańców poszczególnych osiedli zdecydowano się przekazać 1,5 mln zł na remont chodników. Lista wyznaczonych odcinków jest długa i obejmuje kilkadziesiąt pozycji w różnych częściach miasta. Dzięki temu m.in. na Podłężu zostanie wyremontowania sieć ciągów pieszych znajdujących się pomiędzy targowiskiem Manhattan a Aleją Piłsudskiego, na Podwalu - chodnik wzdłuż pawilonu "Słoneczna”, na Osiedlu Stałym chodnik przy ul. Starowiejskiej od ul. Armii Krajowej w kierunku gimnazjum, na Gigancie chodnik przy ul. Piekarskiej wzdłuż zbiorników retencyjnych, na Starej Hucie chodnik przy ul. Olszewskiego od Trasy Śródmiejskiej w kierunku ronda, w Ciężkowicach chodnik przy ul. Ciężkowickiej na wysokości klubu środowiskowego Wega, w Jeleniu chodnik przy ul. Wygoda w rejonie zabytkowej studni, w Byczynie chodnik przy ul. Korczyńskiego, a także ciągi piesze łączące Warpie i Górę Piasku z ośrodkiem Geosfera (pełny wykaz planowanych prac w załączniku). Główny zakres prac obejmie wymianę mocno zniszczonych nawierzchni, które zastąpią nowe płyty chodnikowe lub kostka brukowa. Wskazane odcinki są często użytkowane przez mieszkańców miasta, również tych najmłodszych, dlatego też w wykazie znajdują się także ciągi piesze znajdujące się w pobliżu przedszkoli czy szkół. Ponadto w trakcie realizacji poszczególnych zadań planuje się zainstalowanie elementów małej infrastruktury (ławeczki, kosze), co pozytywnie wpłynie na estetykę dzielnic.

1,9 mln zł na miejskie strefy rekreacji

W przypadku miejskich stref rekreacji przy podziale tegorocznej nadwyżki Prezydent Miasta wziął pod uwagę trzy inwestycje. Pierwsza wykonana zostanie nad zalewem Sosina. Będzie to I etap pieszo-rolkowo-rowerowego toru. Dzięki temu jest szansa na miejsce, w którym na otwartej przestrzeni będzie można w komfortowych warunkach spacerować, czy jeździć na rolkach lub rowerze. Docelowo nad akwenem ma powstać sześciokilometrowy odcinek asfaltowego toru zlokalizowanego wokół Sosiny. W ramach zaplanowanych na ten rok 400 tys. zł możliwe będzie wykonanie I etapu tego toru - od chodnika przy głównym wjeździe na Sosinę do skrętu za tzw. wyspą.

Drugą inwestycją jest koncepcja, która w przyszłości zrealizowana zostanie we wszystkich osiedlach. W ramach projektu "Jaworzno - miasto siedmiu rynków" każda dzielnica zyska tzw. "rynek". W tym roku za 0,5 mln zł z nowego wyglądu "serca dzielnicy” cieszyć się będą mieszkańcy Jelenia i Szczakowej. Przedsięwzięcie to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2007 roku pod nazwą "Centra w Jaworznie - kształtowanie przestrzeni publicznych w centrum miasta i w osiedlach". W ramach tego zadania został już wybudowany Rynek Główny. Docelowo projekt będzie realizowany w Jeleniu, Szczakowej, Byczynie, Ciężkowicach, Długoszynie, Dąbrowie Narodowej i Osiedlu Stałym.

Ostatnim projektem dotyczącym stworzenia miejskich stref rekreacji będzie odnowa osiedlowych parków. Przy dużym udziale samych mieszkańców, którzy w ramach "partycypacji społecznej” mogą wypowiedzieć się na temat kierunku prowadzonych inwestycji, szansę na rewitalizację mają w tym roku parki na Osiedlu Stałym, Podłężu i Podwalu. Zgodnie z założeniem Park im. Lotników Polskich w Osiedlu Stałym ma być podzielony na kilka stref aktywności, aby spełnić oczekiwania osób w różnym wieku. Ma powstać tam nie tylko plac zabaw, ale także spokojne miejsce dla osób starszych oraz strefa aktywna dla osób uprawiających sport. W zaprojektowaniu i zrealizowaniu wielofunkcyjnych stref wypoczynku i rekreacji zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych w parkach na Podłężu i Podwalu pomogą sami mieszkańcy.

Dopłaty do przyłączy i remont zasobu komunalnego

Ze względu na duże zainteresowanie, dodatkowy 1 mln zł Prezydent Silbert przeznaczy na dopłaty do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Z uwagi na realizację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I i II” liczba gospodarstw domowych, które w 2014 r. będą mogły zostać przyłączone do nowowybudowanych sieci kanalizacyjnych, a tym samym skorzystać z dotacji ze środków Gminy, przekracza tę planowaną przy zabezpieczeniu środków w ramach budżetu miasta 2014 r. na ten cel. Zasadnym jest zwiększenie puli środków na dotacje do przyłączy kanalizacyjnych o 1 mln zł.

465 tys. zł zostanie z kolei przeznaczone na remont mieszkań komunalnych i socjalnych. Aktualnie  w zasobie gminy znajdują się 173 wolne lokale mieszkalne. Większość z nich przed kolejnym przydziałem wymaga kapitalnego remontu. Pustostany te zlokalizowane są w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy, jak i w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Środki z nadwyżki budżetowej pozwolą na przeprowadzenie remontów przynajmniej części tych lokali.

Oddział Chirurgii Dziecięcej i pomoc społeczna

Kolejne 2 mln zł zostanie przekazanych Szpitalowi Wielospecjalistycznemu na modernizację Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Oddział zostanie podzielony na oddzielne sale chorych połączone z aneksami sanitarnymi. Wydzielone zostaną także sale dla dzieci młodszych oraz powiększy się ich powierzchnia. Ponadto planowany jest m.in. remont wszystkich aneksów sanitarnych, wymiana drzwi oraz wydzielenie wejścia pożarowego.

Na świadczenia z zakresu pomocy społecznej z nadwyżki budżetowej planuje się przeznaczyć 0,5 mln zł. To m.in. efekt na zwiększającej się liczby osób spełniających kryteria ubiegania się o pomoc społeczną oraz o świadczenia związane z funkcjonowaniem tzw. rodzin zastępczych.

Komunikacja miejska

Ważnym zadaniem jest również zwiększenie dostępu komunikacji miejskiej w Os. Dąbrowa Narodowa oraz linią "A" do i z Katowic. Na to zadanie zaplanowano przeznaczyć 400 tys. zł.

Rozważane jest uruchomienie nowej linii autobusowej, która kursowałaby wewnątrz dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Nowa linia obsługiwałaby te obszary dzielnicy, które położone są w znacznej odległości od obecnych przystanków komunikacji miejskiej. Autobus o małych gabarytach kursowałby ulicami Szczotki i Dąbrowską. Linia ta zsynchronizowana byłaby z innymi liniami na Osiedlu Stałym, tak by zapewnić skomunikowanie z centrum Jaworzna. Kursy realizowane byłyby do późnego popołudnia, z częstotliwością kursowania co 1 lub 1,5 godziny. Obecnie odległość od przystanków z niektórych miejsc (np. pętla przy ul. Szczotki) dochodzi do 1000 metrów. Linia kursująca ul. Szczotki może docelowo obsługiwać także powstające zakłady i firmy na terenie strefy przemysłowej.

Istnieje także realna potrzeba zwiększenia liczby kursów linii "A", co potwierdzają wnioski pasażerów z całego Jaworzna. Z uwagi na powyższe planowane jest zwiększenie kursów w dni robocze wolne od nauki  szkolnej z 7 par do 11, jak to ma miejsce w dni robocze. Szczególnie odczuwalne będzie to w wakacje, kiedy linia "A" wykonuje tzw. wakacyjny rozkład jazdy.

Ważnym elementem w systemie komunikacji miejskiej jest kontynuowanie działań zmierzających do ulepszania infrastruktury przystankowej. Na przestrzeni kilku lat w mieście postawiono kilkadziesiąt nowych wiat wraz z kompleksowym wyposażeniem, które zdecydowanie poprawiły komfort pasażerów oczekujących na autobus. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w okolicach Rynku, w związku z jego przebudową, w konsekwencji spowodowało utworzenie nowych przystanków komunikacji miejskiej, które winny zostać jak najszybciej wyposażone w pełną infrastrukturę. Nowo utworzony przystanek komunikacyjny "Biblioteka" z uwagi na jego lokalizację w bliskim sąsiedztwie Rynku, powinien zostać wyposażony w wiatę przystankową wykonaną w wyższym standardzie. Podobna sytuacja - konieczna do realizacji z przyczyn praktycznych i wizerunkowych - dotyczy dwustronnej lokalizacji przystanku "Geosfera". Ponadto w kilku lokalizacjach istnieje potrzeba wymiany wiat przystankowych na nowe bądź ich doposażenie w dodatkowe panele i/lub tablice informacyjne. Planowane są kolejne inwestycje w tym zakresie m.in. w Śródmieściu, na Osiedlu Stałym oraz Borach.

1,1 mln zł zostanie przeznaczone na realizowane projekty unijne - tzw. przywrócenie limitów. W związku z zasileniem nadwyżki za 2013 r. środkami, które zostały wpłacone Gminie w formie zaliczek na realizowane projekty unijne zachodzi konieczność przywrócenia tych środków właściwym dysponentom. Dzięki temu szkoły i miejskie instytucje będą mogły dalej realizować projekty finansowane ze środków unijnych, m.in. realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy "Europejski staż drogą do lepszej pracy”, czy też prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 "Europejski zawód przyszłości - Technik mechanik”.

Propozycje zostały przygotowane przez Prezydenta Miasta tak, by poczynione w tym roku inwestycje zostały zrealizowane w prawie każdej dzielnicy Jaworzna. Czy to wystarczy, aby radni jednogłośnie "podpisali się” pod projektem sprawiedliwie realizującym potrzeby wszystkich mieszkańców? O tym przekonamy się, kiedy podział nadwyżki znajdzie się pod obradami Rady Miejskiej.