Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Sesja Rady Miejskiej

24 października 2013, 09:02

We wtorek, 29 października o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 oraz wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, zawodowych.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2013-2024.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/249/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/248/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2013 rok.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miasta Jaworzno projektu "e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną".
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr X/101/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu rozdzielni elektroenergetycznej Byczyna w Jaworznie.
 16. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 17. Interpelacje i wnioski radnych.
 18. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live. Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl.